Život podniku

Podnik prochází za dobu své existence různými vývojovými fázemi, prodělává tzv. životní cyklus. V součastné době se podniky potýkají s novými podmínkami. K nim patří zejména zesílená konkurence a turbulence prostředí, informatizace, restrukturalizace a globalizace. Z těchto nových podmínek pro podniky plyne, nebudou-li dostatečně flexibilní dostanou se do vážných potíží, které mohou vést až k jejich zániku. I u nás […]

Sdružení podniků

V hospodářství probíhá specializace a koncentrace hospodářských činností. Specializace nebo-li dělba práce, je proces, v němž dochází k vyčleňování a osamostatňování jednotlivých odvětví, oborů, podniků, závodů, které vyrábějí stejné nebo podobné výrobky. Specializace probíhá nejen v národním hospodářství a jeho podnicích, ale i ve světovém hospodářství. Země se specializují a tím získávají komparativní výhodu. Specializace je jednou z cest jak […]

Podniky podle velikosti

Podle velikosti můžeme podniky členit na velké, střední a malé, popřípadě podrobněji do velikostních tříd. Kritériem třídění je počet zaměstnanců, velikost obratu, velikost kapitálu nebo zisku. V ČR se v současné době používá kombinované kritérium, a to počet zaměstnanců a výše obratu. Podle Svazu průmyslu České republiky se za malý podnik považuje ten, který má méně než […]

TYPY SPOLEČNOSTÍ

Osobní společnosti Jejich obecnou charakteristikou je to, že jsou vytvořeny a vlastněny dvěma nebo více osobami, které se dělí o zisky společně a jsou odpovědné za všechny ztráty. Společníci se osobně zúčastňují podnikání (odtud i název těchto společností). Jejich výhody a nevýhody jsou podobné jako u společnosti jednotlivce. Tyto společnosti však do určité míry překonávají […]

TYPY ORGANIZACÍ

Rozpočtové organizace Typickými přestaviteli jsou školy, soudy, státní zdravotnická zařízení. Jsou financovány ze státního rozpočtu nebo rozpočtů obcí, kam odvádějí i všechny své příjmy, pokud mohou vykonávat podnikatelskou činnost pak rozdíl mezi příjmy výdaji je dalším zdrojem financování jejich činnosti. Příspěvkové organizace Jsou to různá kulturní zařízení např. divadla, knihovny, muzea, galerie. Jsou financovány z příjmů […]

Typologie podniků

Podniky podle právní formy Podniky jednotlivce mají obvykle formu živnosti. Je to soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku. Živnost může provozovat fyzická osoba nebo právnická osoba (obch. spol., družstva). Aby jednotlivec se mohl stát živnostníkem musí splnit několik podmínek vyplývajících z živnostenského zákona. Musí splňovat všeobecné podmínky provozování živnosti […]

Funkce (činnosti) podniku

Své cíle uskutečňuje podnik svou činností. Ta se liší podle charakteru podniku (výrobní podniky, podniky poskytující služby) dále podle odvětví (průmyslové, zemědělské, stavební podniky), podle velikosti (malé, střední, velké), podle vlastnictví (soukromé, veřejné, smíšené), podle právní formy (podniky jednotlivce, osobní společnosti, kapitálové společnosti, družstva). Funkcí podniku je přeměnit vstupy na výstupy (u výrobního podniku je […]

Cíle podniku a jeho funkce (činnosti)

Podniky stejně jako jednotlivci ve svém chování sledují určitý cíl, tj . stav nebo výsledek, kterého má podnik (jednotlivec) dosáhnout. Ten závisí na účelu, pro který byl podnik založen a který je důvod jeho existence. Primárním cílem je maximalizace zisku. Dalším cílem může být snaha dlouhodobě přežít, zvýšit podíl na trhu, zničit konkurenci. Zisk v a. […]

Efektivnost

Vyrábí-li podnik výrobky uspokojující potřeby  trhu s maximálním využitím všech výrobních faktorů, přičemž výrobní faktory jsou v optimálním množství může prohlásit, že podnik vyrábí efektivně. Efektivnost vyjadřuje poměr výstupu (output) – výrobky, služby ke vstupu (input) – výrobní faktory Pak můžeme měřit účinnost každého jednotlivého výrobního faktoru. Např. účinnost lidské práce (produktivita práce), účinnost strojů (produktivita strojů), […]

Výsledek činnosti podniku – výnosy a zisk

Výsledkem činnosti podniku jsou výrobky nebo služby. Peněžním oceněním souboru realizovaných výrobků a služeb za určité období jsou výnosy podniku a to bez ohledu na to zda došlo k jejich inkasu (zaplacení). Tím se výnosy odlišují od peněžních příjmů. Např. již vystavením faktury za výrobek či službu vzniká ihned výnos avšak příjem bude realizován až po […]