Bankovní produkty (obchody)

Finančně úvěrové bankovní produkty

Krátkodobé a dlouhodobé účelové úvěry poskytované na financování vymezeného účelu  a to jak provozního tak investičního charakteru:

 • Kontokorentní úvěr poskytovaný neúčelově ve formě stanovení úvěrového rámce, kdy klient může automaticky přicházet na svém běžném účtu do záporného zůstatku
 • Eskontní úvěry spočívají v odkupu (eskontu) směnek bankou před jejich splatností, přičemž banka vyplácí klientovi v době eskontu směnečnou částku sníženou o diskont
 • Hypotéční úvěry jsou účelové úvěry k financování pořízení nemovitosti, které jsou zajištěny zástavním právem k nemovitosti
 • Spotřebitelské úvěry jsou úvěry poskytované fyzickými osobám na nepodnikatelské účely
 • Avalové (ručitelské) úvěry banka avaluje (zaručuje se za svého klienta) klientem vystavenou směnku ve prospěch věřitele klienta.
 • Faktoring je smluvně sjednaný průběžný odkup krátkodobých nezajištěných pohledávek, které vznikly klientovi jako dodavateli v důsledku prodeje zboží na obchodní úvěr. U bezregresního faktoringu přechází na banku i riziko nezaplacení pohledávky dlužníkem, u regresního faktoringu toto riziko je na klientovi
 • Forfaiting je financování klienta formou odkupu střednědobých a dlouhodobých zajištěných pohledávek, které mu vznikají jako vývozci v důsledku vývozu na úvěr. Banka (forfaitér) při odkupu vyplácí ihned klientovi částku pohledávky sníženou o diskont, přičemž přebírá vždy riziko jejich případného nezaplacení.

Európske nariadenie GDPR sa začalo týka nás všetkých

GDPR predstavuje nový právny rámec ochrany osobných údajov na európskej úrovni. GDPR sa týka každého kto zhromažďuje a spracováva osobné údaje, vrátane spoločností a inštitúcií mimo EÚ, ktoré pôsobia na našom trhu. S vypracovním GDPR dokumentácie vám profesionálne pomôže spoločnosť SAFEDATA. Európske GDPR nariadenie zaviedlo nové pravidlá, ktoré naviac sprísnili výškami pokút. Za porušenie nových pravidiel EU zaviedlo až likvidačné pokuty.

Depozitní bankovní produkty

Prostřednictvím depozitních produktů získávají banky cizí zdroje k refinancování úvěrů a dalších aktivit. Základní formy jsou:

 • Vklady na viděnou mají v převážné míře formu různých běžných účtů. Jejich charakteristickými rysem je to, že klient s nimi může kdykoliv okamžitě disponovat. Slouží především k provádění bezhotovostního platebního styku.
 • Vklady na vkladových účtech jsou vklady, u kterých je dispozice s vkladem pro klienta omezena předem pevně sjednanou dobou splatnosti, popř. výpovědní lhůtou.

Bankovní platební produkty

 • Bankovní převody jsou nejjednodušším a nejrozšířenějším platebním instrumentem. Banka provádí platbu na základě příkazu klienta převodem z jeho účtu na účet příjemce platby.
 • Šeky jsou cenné papíry, jejichž prostřednictvím majitel běžného účtu přikazuje bance zaplatit oprávněnému majiteli šeku uvedenou částku. Za proplacení šeku ručí jeho výstavce nikoli banka. Ta ručí za proplacení pouze u bankovních šeků, kde je sama jako výstavce.
 • Platební karty jsou moderním platebním instrumentem, které vydávají banky k běžným účtům. Držitelé bankovních karet mohou pomocí nich vybírat hotovost z bankomatů nebo provádět přímo bezhotovostní platby.
 • Elektronické platební prostředky (přes mobilní telefon nebo internet)
 • Dokumentární akreditiv banka vystavuje na příkaz svého klienta a zavazuje se v něm zaplatit oprávněné osobě sjednanou částku proti předání v akreditivu přesně uvedených dokumentů

Produkty investičního bankovnictví

Banky zprostředkovávají klientům obchody, které jim umožňují investovat jejich kapitál do instrumentů finančního trhu.

U obchodů s cennými papíry banka na příkaz klienta a na jeho účet nakupuje, nebo prodává cenné papíry na trhu. Depotní obchody představují úschovu či zprávu cenných papírů bankou pro klienta Majetková správa – banka spravuje určité portfolio aktiv klienta a zajišťuje mu optimální zhodnocení.