Typologie podniků

Podniky podle právní formy

Podniky jednotlivce mají obvykle formu živnosti. Je to soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku. Živnost může provozovat fyzická osoba nebo právnická osoba (obch. spol., družstva).

Aby jednotlivec se mohl stát živnostníkem musí splnit několik podmínek vyplývajících z živnostenského zákona. Musí splňovat všeobecné podmínky provozování živnosti (18+let, bezúhonost, způsobilost k právním úkonům, nemít daňové nedoplatky a nedoplatky na sociálním pojištění). U některých živností (řemeslné, vázané, koncesované) musí splňovat ještě další podmínky např. odbornou způsobilost.

Ohlašovací živnosti se dále dělí na řemeslné (zámečnictví, hodinářství, hostinská činnost), vázané (výroba kotlů, autoškola, revize el. a plyn zařízení), volné (všechny ostatní). Kam která živnost patří zjistíme v přílohách živnostenského zákona. Ohlašovací živnosti mohou být provozovány při splnění stanovených podmínek (všeobecné popř. odborná způsobilost) na základě ohlášení. Odborná způsobilost se prokazuje vyučením v oboru a praxí.

Koncesované živnosti

Koncesované živnosti se mohou vykonávat jen na základě koncese (povolení), kterou uděluje živnostenský úřad. Její udělení vyžaduje, aby uchazeč měl požadované vzdělání, absolvoval speciální kurzy apod. Koncesovanou živností je např. výroba a opravy zbraní, taxislužba, cestovní kancelář, pohřební služby.

Průkazem o právu vykonávat živnost je živnostenský list nebo koncesní listina. Vydává je živnostenský úřad, ten také vede živnostenský rejstřík, kam zapisuje podnikatele, kteří mají živnost v jeho územním obvodu působnosti. Místnost ve které je živnost provozována, se nazývá provozovna (může to být i stánek).

Živnostní nejsou činnosti lékařů, advokátů, auditorů – ti hospodaří pole zvláštních předpisů.

Co do počtu podniků jednotlivce převládají v každém hospodářství s tržní ekonomikou. Z hlediska podílu na HDP (hrubý domácí produkt) tvoří jen malou část HDP.