Sdružení podniků

V hospodářství probíhá specializace a koncentrace hospodářských činností. Specializace nebo-li dělba práce, je proces, v němž dochází k vyčleňování a osamostatňování jednotlivých odvětví, oborů, podniků, závodů, které vyrábějí stejné nebo podobné výrobky. Specializace probíhá nejen v národním hospodářství a jeho podnicích, ale i ve světovém hospodářství. Země se specializují a tím získávají komparativní výhodu.

Specializace je jednou z cest jak zvyšovat celkové objemy výroby a zvyšovat hospodárnost. Souběžně se specializací obvykle probíhá výrobní kooperace koncentrace.

Zájmová sdružení a pracovní společenství

Jsou dobrovolná sdružení podniků nebo pracovníků, která podporují a prosazují zájmy svých členů a poskytují jim různé služby (Asociace sklářského a keramického průmyslu, Sdružení automobilového průmyslu)

Konsorcium

Je dočasné nebo příležitostné sdružení podnikatelů k uskutečnění určitého podnikatelského záměru, na který by jednotlivý podnikatel kapitálově nestačil. 

Společný podnik

Je sdružení dvou nebo více podnikatelů, z nichž žádný nemá rozhodující vliv. U nás je typický pro podniky se zahraniční kapitálovou účastí. Představitelem je tzv. joint ventures – spojení dvou nebo více nezávislých podniků, aby uskutečnily určitý specifický cíl. 

Kartel

Tvoří ho skupina výrobců nebo obchodníků stejného oboru, kteří vytvářejí spojenou prodejní organizaci, často nazývanou jako syndikát, jejímž cílem je odstranit vzájemnou konkurenci a zvýšit tak zisk. Obsahem kartelové smlouvy je stanovení prodejních cen, rozdělení teritorií, kvotace objemu výroby apod. Kartely byly velmi rozšířenou formou kooperace ještě na počátku 20 stol., nyní jsou zakázány v Evropě, USA i jiných státech. V neformální podobě existují dodnes (Kartel OPEC – země vyvážející ropu)

Trust

V USA je původně monopolní spojení obchodních společností, vytvořené převodem akcií do trustu a jejich výměnou za trustové certifikáty. Jsou však již dlouho zakázány

V Evropě se jako trust označuje jakýkoliv podnik s monopolním postavením.

Franchising

Je novou formou sdružování podniků. Znamená ústní nebo písemnou smlouvu, na jejímž základě jeden subjekt (poskytovatel – franchisor) poskytuje jinému subjektu (příjemci franchisy) povolení užívat své obchodní jméno, značku, logo nebo jinou charakteristiku. Příjemce franchisy přitom neztrácí svou samostatnost, podniká pod svým jménem na vlastní riziko. Mateřská organizace poskytuje příjemci franchisy různé služby, školí management. V ČR jsou příkladem franchisingu Coca-Cola, McDonald´s, OBI, Family Frost aj.

Koncern

Je sdružení právně samostatných podniků (tzv. koncernových podniků) podřízených jednotnému vedení. Sám koncern právní subjektivitu nemá. Ke sdružení dochází na základě smlouvy nebo kapitálové účasti. Např. Koncern Volkswagen

Holdingová společnost

Je společnost, která drží velký balík akcií jiných společností a tím je v podstatě ovládá. Holdingová společnost je často nazývána jako mateřská společnost a ovládané společnosti se označují jako dceřiné společnosti.

Fůze

Fúzí (splynutím) rozumíme dobrovolné spojení dvou nebo více podniků do podniku jediného. Fúzí buď všechny podniky zanikají a vzniká podnik nový, nebo jeden podnik existuje dále a ostatní do něj vplynou. V tržních ekonomikách je fúze sledována státními orgány. Ty sledují zejména zda fúze nevede ke vzniku monopolu a tím k omezení hospodářské soutěže. U nás toto sleduje Úřad na ochranu hospodářské soutěže, kterým musí být každá fúze schválena.

Nadnárodní společnosti

Vznikly jako výsledek mezinárodního obchodu, společného podnikání (joint venture), zakládání dceřiných podniků. Mají svá ředitelství v mateřské zemi a pobočky v jiných (hostitelských) zemích. K největším nadnárodním společnostem patří firmy General Motors, IBM, General Electric, Toyota.