Strategické řízení

Strategické řízení řeší základní problémy podniku a nositelem je vrcholový management. Prostřednictvím strategického řízení vrcholový management integruje podnik v jeden celek, soustřeďuje jeho síly, vytváří, upevňuje a zjišťuje systémové vazby mezi jednotlivými podnikovými činnostmi a útvary za účelem dosažení strategických cílů. Strategické řízení je proces, ve kterém vrcholoví manažeři formulují a zavádějí strategie směřující k dosažení stanovených […]

Podnikové řízení

Obsah řízení, jeho fáze a nositelé K dosažení základního cíle podniku, kterým je maximalizace zisku, resp. zvýšení hodnoty podniku, je nezbytné vytvořit jednotné podnikové řízení, které řídí kombinaci výrobních faktorů. Tuto činnost řídícího vrcholu označujeme jako řídící práci a souhrn všech řídících orgánů jako dispozitivní faktor. Vrcholným úkolem podnikového řízení je stanovení konkrétních podnikových cílů, jejichž […]

Organizace podniku

Podnik je velice složitý ekonomický systém a je potřeba v něm vytvořit prostředí pro efektivní spolupráci všech zaměstnanců. To je smyslem organizování v jehož procesu vzniká organizační struktura podniku. Cílem podnikatele je zvyšovat hodnotu svého podniku. V případě, že vlastník nechce podnik řídit sám, má možnost přenést tuto řídící funkci na profesionálního managera. Znamená to oddělení vlastnictví od […]

Oceňování majetku podniku

Ekonomická teorie rozumí cenou poměr, za který může být jedno zboží vyměněno za jiné zboží, nebo za peníze. Je to jeho směnná hodnota vyjádřená v penězích. Jeli cena vytvořena na trhu podle vztahu nabídky a poptávky, hovoříme o tržní ceně. Naproti tomu stojí tzv. administrativní cena, která je uměle vytvořena podle pravidel danými právními normami (např. […]

Cizí kapitál – další zdroj financování podniku

Je zdrojem financování většiny podniků. Cizí kapitál je závazkem (dluhem) podniku, který podnik musí v určené době splatit. Podle této doby jej rozdělujeme na krátkodobý cizí kapitál (je poskytován na dobu do jednoho roku) a dlouhodobý cizí kapitál (je poskytován na dobu delší než jeden rok). Krátkodobý cizí kapitál (krátkodobé dluhy) zahrnuje závazky podniku, které jsou […]

Kapitálová struktura podniku

Kapitálovou strukturou podniku rozumíme strukturu zdrojů (původ, pramen), z nichž majetek vznikl. Vložil-li kapitál do podniku sám podnikatel (zakladatel) nebo skupina podnikatelů hovoříme o vlastním kapitálu. Vložil-li kapitál do podniku věřitel (např. banka) hovoříme o cizím (úvěrovém, dluhovém) kapitálu – dluhu. Toto členění platí jak při založení podniku, tak i při zvětšování majetku podniku i pro […]

Majetková a kapitálová výstavba podniku

Majetek podniku a jeho finanční krytí – rozvaha podniku Aby podnik mohl zahájit svou činnost potřebuje k tomu mít finanční zdroje (kapitál, peníze). Zdrojem může být buď vlastní kapitál, nebo cizí kapitál (dluhy, závazky). Kromě řídících a výkonných pracovníků potřebuje dlouhodobý hmotný i nehmotný majetek a materiál, ze kterého bude vyrábět. Toto může nazvat jako hospodářské […]

Zánik podniku

Tržní ekonomika se vyznačuje značnou dynamičností, která je charakterizována tím, že trvale vznikají a zanikají podnikatelské jednotky – podniky. V některý podnicích sanace není úspěšná a podnik zanikne. V této souvislosti se vyskytují dva pojmy a to zrušení a zánik podniku. Jsou to dva odlišné pojmy. Podnik zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku, tomu však předchází jeho […]

Růst podniku

Po úspěšném založení obvykle následuje fáze růstu. Konkrétně to znamená, že podnik v dané komoditě nebo segmentu trhu zvyšuje objem výroby, prodeje nebo poskytování služeb. Platí že firma, který neroste, zahyne. Klíčovým měřítkem růstu je tempo růstu tržeb (obratu) Růst se financuje z interní zdrojů tj. zisku a odpisů nebo odprodeje majetkových částí. Často však je potřeba […]

Založení podniku

Na počátku existence podniku vždy stojí úvaha podnikatele, co (jaké výrobky) bude vyrábět nebo jaké služby bude poskytovat. Při založení podniku je potřeba zajistit pracovní síly s odpovídající kvalifikací, vytvořit majetkovou bázi, pořízení materiálu pro zajištění plynulosti výroby, vytvoření skupiny vrcholového řízení podniku (managementu), vymezení dělby pravomoci a odpovědnosti, vytvoření adekvátní organizační struktury a kontroly. Česká […]