Život podniku

Podnik prochází za dobu své existence různými vývojovými fázemi, prodělává tzv. životní cyklus. V součastné době se podniky potýkají s novými podmínkami. K nim patří zejména zesílená konkurence a turbulence prostředí, informatizace, restrukturalizace a globalizace.

Z těchto nových podmínek pro podniky plyne, nebudou-li dostatečně flexibilní dostanou se do vážných potíží, které mohou vést až k jejich zániku. I u nás spoustu světoznámých podniků zaniklo (např. Poldi).

Životní fáze (cyklus) podniku

Většina podniků všemi vývojovými fázemi neprojde, neboť cílem managerů je, aby při řízení podniku dosáhli stavu, kdy podnik funguje dlouhodobě.

Životní cyklus podniku  je ovlivňován makroekonomickým vývojem a odvětvím nebo sektorem ve kterém podnik působí.

Z makroekonomického prostředí má na podnik vliv očekávání růstu HDP, fiskální (daňová) politika, peněžní nabídka – očekávané úrokové míry, vývoj inflace a devizové kurzy. Dále má na podnik vliv také vývoj právního prostředí a vymahatelnost práva obecně.

Ne všechna odvětví se v dané době rozvíjejí stejně rychle. Vzhledem k hospodářskému cyklu se rozlišují odvětví:

  • cyklická
  • neutrální
  • aniticyklická

Cyklická odvětví

Zcela kopírují hospodářský cyklus ekonomiky jako celku. Nejlepších výsledků podniky dosahují v období hospodářské expanze, problémy nastávají v období recese. Firmám v cyklických odvětvích výrazně klesají tržby v období recese, neboť zákazníci mohou odložit spotřebu  do budoucnosti. Typickým příkladem cyklického odvětví je stavebnictví a automobilový průmysl.

Neutrální odvětví

Jsou odvětví jejichž vývoj bezprostředně nesouvisí s hospodářským cyklem. Sem patří podniky vyrábějící nezbytné statky (léky, potraviny, alkohol, tabák). Jsou to produkty s nízkou cenovou elasticitou.

Anticyklická odvětví

Podniky v období recese dosahují velmi dobrých výsledků. Jsou to hlavně podniky zábavy a odpočinku.

Dále existují odvětví, kde stát vytváří bariéry vstupu a snaží se o regulaci odvětví. Tuto regulaci provádí buď přímo určováním cen (energetika) nebo nepřímo udělováním licencí (telekomunikace, televize).