Ekonomika v zemědělství, stavebnictví a v lesnictví v ČR

V zemědělství ČR v současné době pracuje 200 tis. pracovníků, tj. zhruba 4% všech pracovníků národního hospodářství. Na tvorbě HDP se podílí 3%.

Zemědělství můžeme charakterizovat jako kvalifikované obdělávání půdy za účlem získání úrody (rostlinná výroba), chov hospodářských zvířat (živočišná výroba) včetně různých přidružených činností.

Zemědělské podniky plní základní funkci – zabezpečení potravin pro obyvatelstvo a zemědělských surovin pro průmysl tj. funkce produkční. Plní však také důležité funkce mimoprodukční, jako je péče o krajinu a životní prostředí (krajinotvorná funkce), rekreační. Svými produkty se zemědělské podniky podílí na zahraničním obchodu.

Zemědělská výroba má oproti průmyslové některé zvláštnosti, k nimž patří:

  • zemědělský výrobní proces se musí přizpůsobovat nárokům živých organizmů
  • silně působí klimatické jevy
  • půda má rozdílnou úrodnost (bonitu), což ovlivňuje výsledky hospodaření podnikatelských subjektů.
  • sezónnost práce (nerovnoměrné využívání strojů, pracovníků, kolísání příjmů)

Hlavními výnosy zemědělského podniku jsou tržby za zemědělské výrobky, hlavními náklady jsou výdaje za osiva, sadbu, krmiva, hnojiva, stroje, postřiky, pohonné hmoty atd.

Lesnictví

Lesní hospodářství se zabývá zakládáním, obnovou a ochranou lesa, těžbou dřeva a chovem a ochranou lesní zvěře. Lesy  tvoří v ČR 33,3% celkové rozlohy.

Vypracovanie GDPR dokumentácie od externej spoločnosti šetrí náklady

General Data Protection Regulation nadobudla účinnosť 25.5.2018. Jeho cieľom je predovšetkým chrániť práva občanov Európskej únie proti neoprávnenému spracovávaniu s ich osobnými alebo citlivými údajmi. Spoločnosť Safedata.sk ponúka od roku 2018 vypracovanie GDPR dokumentácie pre malé a stredné spoločnosti. GDPR po novom zaviedlo povinne zriadiť niektorým subjektom novú funkciu DPO (Data Protection Officer) osobu, ktorá bude dohliadať nad spracovaní osobných údajov.

Les je přirozeným zdrojem dřevní hmoty (produkční funkce), ale má také mimoprodukční funkce (působí příznivě na životní prostředí, reguluje teplotní a vlhkostní poměry, zajišťuje koleběh vody v přírodě, rekreační funce)

V ekonomice lesnictví převažují náklay na výsadbu a pěstění lesa, těžbu a dopravu dřeva. Výrobní cyklus trvá až sto let.

Stavebnictví

Ke stavebnictví patří vlastní stavební práce při výstavbě, opravách a údržbě budov, práce průzkumné, projektové a přípravné, potřební k jejich uskutečnění. V ČR ve stavebnictví pracuje v průměru řočně 382 tis. pracovníků, což je necelých 8% všech pracovníků národního hospodářství.

Stavební výroba se člení na tzv. velkou a malou stavební výrobu. Velká stavební výroba je zaměřena na investiční výstavbu  větších stavebních celků, např. sídlišť, průmyslových závodů, komunikací apod. Malá stavební výroba provádí většinou stavební údržbu, opravy a výstavbu místního významu.

Stavebnictví je odvětvím materiálově vysoce náročným. Materiály tvoří až ¾ nákladů, mzdy cca 13%.