Bankovní produkty (obchody)

Finančně úvěrové bankovní produkty Krátkodobé a dlouhodobé účelové úvěry poskytované na financování vymezeného účelu  a to jak provozního tak investičního charakteru: Kontokorentní úvěr poskytovaný neúčelově ve formě stanovení úvěrového rámce, kdy klient může automaticky přicházet na svém běžném účtu do záporného zůstatku Eskontní úvěry spočívají v odkupu (eskontu) směnek bankou před jejich splatností, přičemž banka vyplácí […]

Bankovní podniky

Banky hrají v tržní ekonomice svoji nezastupitelnou roli. Přes banky se alokuje významná část finančních zdrojů v ekonomice, na efektivnosti fungování bank a celého bankovního systému proto závisí i efektivnost využití kapitálu v ekonomice. Banka jako specifický podnik Banky mají s podniky v jiných odvětvích stejný základní cíl a to je zisk. Banky však podléhají mnohem vyšší regulaci, nežli je […]

Ekonomika v zemědělství, stavebnictví a v lesnictví v ČR

V zemědělství ČR v současné době pracuje 200 tis. pracovníků, tj. zhruba 4% všech pracovníků národního hospodářství. Na tvorbě HDP se podílí 3%. Zemědělství můžeme charakterizovat jako kvalifikované obdělávání půdy za účlem získání úrody (rostlinná výroba), chov hospodářských zvířat (živočišná výroba) včetně různých přidružených činností. Zemědělské podniky plní základní funkci – zabezpečení potravin pro obyvatelstvo a zemědělských […]

Vývoj průmyslu a energetika

Dnešní průmysl vznikl jako výsledek dlouhodobého vývoje hospodářství. Jeho zárodkem byla řemesla, která postupně vznikala na venkově i ve městech jako projev dělby práce. Od zemědělské výroby se začala oddělovat těžba a zpracování nerostů a zemědělských surovin. Toto období můžeme charakterizovat jako období řemeslné a domácké malovýroby. V řemeslné výrobě většinou řemeslník sám nebo spolu s několika […]

Specifika výrobních podniků

Členění výrobních podniků Podle předmětu činnosti můžeme podniky roztřídit na podniky průmyslové, zemědělské, lesnické, stavební, dopravní, spojů, zasílatelské, obchodní, cestovního ruchu, bankovní, peněžní a služeb. První čtyři skupiny se zabývají převážně výrobní (stavební) činností, která je charakterizována hmotnými výrobky, zbývající skupiny se zabývají poskytováním rozmanitých služeb. Nyní se zaměříme na výrobní podniky. Průmyslové podniky Průmysl […]