Bankovní produkty (obchody)

Finančně úvěrové bankovní produkty Krátkodobé a dlouhodobé účelové úvěry poskytované na financování vymezeného účelu  a to jak provozního tak investičního charakteru: Kontokorentní úvěr poskytovaný neúčelově ve formě stanovení úvěrového rámce, kdy klient může automaticky přicházet na svém běžném účtu do záporného zůstatku Eskontní úvěry spočívají v odkupu (eskontu) směnek bankou před jejich splatností, přičemž banka vyplácí […]

Bankovní podniky

Banky hrají v tržní ekonomice svoji nezastupitelnou roli. Přes banky se alokuje významná část finančních zdrojů v ekonomice, na efektivnosti fungování bank a celého bankovního systému proto závisí i efektivnost využití kapitálu v ekonomice. Banka jako specifický podnik Banky mají s podniky v jiných odvětvích stejný základní cíl a to je zisk. Banky však podléhají mnohem vyšší regulaci, nežli je […]

Ekonomika v zemědělství, stavebnictví a v lesnictví v ČR

V zemědělství ČR v současné době pracuje 200 tis. pracovníků, tj. zhruba 4% všech pracovníků národního hospodářství. Na tvorbě HDP se podílí 3%. Zemědělství můžeme charakterizovat jako kvalifikované obdělávání půdy za účlem získání úrody (rostlinná výroba), chov hospodářských zvířat (živočišná výroba) včetně různých přidružených činností. Zemědělské podniky plní základní funkci – zabezpečení potravin pro obyvatelstvo a zemědělských […]

Vývoj průmyslu a energetika

Dnešní průmysl vznikl jako výsledek dlouhodobého vývoje hospodářství. Jeho zárodkem byla řemesla, která postupně vznikala na venkově i ve městech jako projev dělby práce. Od zemědělské výroby se začala oddělovat těžba a zpracování nerostů a zemědělských surovin. Toto období můžeme charakterizovat jako období řemeslné a domácké malovýroby. V řemeslné výrobě většinou řemeslník sám nebo spolu s několika […]

Specifika výrobních podniků

Členění výrobních podniků Podle předmětu činnosti můžeme podniky roztřídit na podniky průmyslové, zemědělské, lesnické, stavební, dopravní, spojů, zasílatelské, obchodní, cestovního ruchu, bankovní, peněžní a služeb. První čtyři skupiny se zabývají převážně výrobní (stavební) činností, která je charakterizována hmotnými výrobky, zbývající skupiny se zabývají poskytováním rozmanitých služeb. Nyní se zaměříme na výrobní podniky. Průmyslové podniky Průmysl […]

Druhy financování podniku

Vnitřní (interní) financování Zdrojem kapitálu je podniková hospodářská činnost, jejímž výsledkem je zisk, resp. odpisy a dlouhodobé rezervní fondy. Vnější (externí) financování Kapitál přichází z vnějšku, mimo podnik. Hlavními zdroji jsou vklady a podíly zakladatelů, vlastníků a spoluvlastníků tj. financování z vlastních zdrojů, dále financování z cizích zdrojů jako jsou obligace (dlužní úpisy) všech druhů, půjčky (úvěry) Novou […]

Financování podniku

Finanční řízení podniku (finanční management) má čtyři hlavní úkoly: Opatřovat kapitál (peníze, fondy) pro běžné i mimořádné potřeby podniku a rozhodovat o jeho struktuře a změnách struktury (získat úvěr, vydat akcie nebo obligace atd.) To jsou aktivity, které se týkají strany pasiv v rozvaze (pravá strana) Rozhodovat o umístění (alokaci) kapitálu (nakoupit aktiva, tj. investovat kapitál […]

Hodnocení práce

Cílem hodnocení práce je zjistit relativní rozdíly mezi pracovními činnostmi vykonávanými v podniku, setřídit je podle požadavků práce a zařadit do tarifních stupňů. Takto zpracovaná tarifní stupnice je předpokladem pro prosazení principu stejné mzdy za stejnou práci, tj. objektivně zdůvodněného a tedy spravedlivého odměňování Mzdové formy Účelem mzdových forem je dotvářet tarifní mzdu, resp. základní mzdu, […]

Mzdový systém podniku

Mzdový systém je nástrojem personálního řízení k realizaci podnikové strategie. Podnik může k tomuto záměru formulovat mzdovou politiku a vytvářet mzdový systém (systém odměňování) a systém zaměstnaneckých výhod (benefitů). Mzdová politika sleduje tyto cíle: získat a stabilizovat zaměstnance, kteří svými znalostmi, dovednostmi a schopnostmi splňují požadavky pracovního místa a mohou se rozvíjet podle nároků organizačních změn a […]

Firemní vzdělávání

Vzhledem ke změnám v charakteru práce se stává tento proces celoživotním úkolem a ve stále větší míře překračuje úzký rámec dřívější profesní kvalifikační přípravy. Firemní vzdělávání je zaměřeno na formování osobnosti zaměstnance, jeho schopnost zvládání nových poznatků. Hlavní náplní firemního vzdělávání je oblast zvyšování kvalifikace tzn. znalosti, zručnost a dovednosti. Dále sem patří také rekvalifikace tj. […]