Neoklasické teorie mezinárodního obchodu

V teorii mezinárodního obchodu se neoklasická ekonomie zaměřuje na optimální alokaci zdrojů mezi zeměmi, a to na bázi maximalizace uspokojení spotřebitele při vynaložení co nejnižších nákladů. Na rozdíl od klasiků, kteří vycházejí ze strany nabídky, vycházejí neoklasikové z poptávky jako dominantního činitele mezinárodního směnného poměru. Na straně poptávky vychází z užitečnosti různých druhů zboží a jejich vzájemné zastupitelnosti […]

Znečištění vody

Voda je sice nevyčerpatelný obnovitelný zdroj, ale její nedostatek nebo nadbytek se globálně projevuje stále častěji. Rychlé rozšíření půdní eroze způsobené odlesňováním, rozoráním pozemků a nadměrnou pastvou má za vinu zanášení řek a jezer, vysychání pramenů a objevují se taktéž přívalové povodně. Když k tomu přidáme znečišťování toků komunálními odpady, ropnými látkami, toxickými chemikáliemi, zemědělskými odpady […]

Socialismus a marxismus

Zastánci socialismu odmítají kapitalismus jako nespravedlivý společenský systém a prosazují kolektivní vlastnictví. Asociacionisté prosazovali hospodářské komunity – asociace, jako základní hospodářskou jednotku v kolektivním vlastnictví. Asociacionisté se domnívali, že tyto asociace zvítězí v hospodářské soutěži nad soukromými podnikateli (kapitalisty) tím, že práce v asociacích bude pro dělníky více motivující. Anarchisté se domnívali (a stále domnívají), stejně jako asociacionisté, […]

Kombinace výrobních faktorů

U většiny výrob jde o spojení a kombinaci všech výrobních faktorů, u některých však mohou některé výrobní faktory chybět (např. pro poskytování služeb není nutný materiál). Nikdy však nemůže chybět lidská práce, ať již jako výkonná nebo práce dispozitivní. Každý podnikatel si na začátku své činnosti vybírá podnikatelský záměr. Během fungování firmy se můžeme setkat […]

Pohyb kapitálu

Jedná se o vývoz či dovoz určité hodnoty, která se má v cizí zemi zhodnotit více než doma. Investice a úspory jsou rozdělovány efektivněji a proto by měly mezinárodní toky kapitálu přinášet větší užitek, ale finanční trhy jsou postupem času nestálejší, díky snadnosti a rychlosti přesunu peněz přes hranice – hlavně díky počítačům. Můžeme tedy říci, […]

Hospodářství medzi ČR a Ruskem

Pětileté hospodářské plány za vlády komunistů pomohly ruské ekonomice v rychlém vývoji, ale těžkopádné centrální řízení, které se vyvinulo, potlačovalo inovace a bránilo dalšímu pokroku. Vláda se nyní snaží předat podniky a majetek vlastněné státem do soukromého vlastnictví a podporuje živnostníky, aby začali podnikat. Pro pomoc při modernizaci a vzdělávání se Rusko obrací na západní […]

Teorie mezinárodního obchodu

V ekonomické teorii zaujímá mezinárodní obchod významnou pozici. Význam mezinárodního obchodu spočívá nejen v něm samotném, ale především v jeho důsledcích, které ovlivňují národní ekonomiky. Zahraničním obchodem se zabývali už merkantilisté, kteří v něm viděli hlavní zdroj růstu. Význam zahraničního obchodu však nespatřovali v podpoře mezinárodní dělby práce, ale v jeho aktivní bilanci. Zastávali názor, že právě přebytek obchodní […]

Zvyšující se spotřeba vody a následné problémy

Situace se bude dále zhoršovat s růstem počtu obyvatel Země. Od roku 1975 roste spotřeba vody o 2,5% za rok, zatímco počet lidí o 1,5% tzn. dostupnost pitné i užitkové vody na osobu klesá s počtem přibývajících obyvatel. Odběr vody však není závislý pouze na růstu obyvatel, ale také na způsobu jejich života. Významný problém představuje nadměrné […]

Klasická politická ekonomie (Klasická škola)

Klasická politická ekonomie znamenala jistý zvrat v ekonomii tím, že z ní vytvořila vědu. Klasické politické ekonomie vznikla na konci 18. století. Filosoficky navázali klasikové na Johna Lockeho a Davida Huma, kteří jsou nazýváni jako filosofové přirozených zákonů,  a na fyziokraty. John Locke a David Hume formulovali kvantitativní teorii peněz, kterou vyvrátili základní tezi merkantilistů, že čím […]

Efektivnost podniku a její základní kategorie

Výrobní faktory a jejich klasifikace Výrobou je činnost která tvoří hodnotu. Výroba zahrnuje všechny hospodářské činnosti spojené se zajištěním výrobků a služeb, tj. statků pro konečného spotřebitele. V užším pojetí se výrobou rozumí zpracování surovin a materiálů do finálních statků. Aby se mohla výroba uskutečnit, musí se spojit tři výrobní faktory. Jsou to půda (A), práce […]