Čína – VÝZNAMNÍ OBCHODNÍ PARTNER

Zahraniční obchod České republiky procházel během 90. let dynamickým vývojem. Čína se stala z nevýznamného obchodního partnera na počátku 90. let zemí, která je pátým největším dovozcem do České republiky. U dovozů z Číny docházelo od roku 1993 k neustálému nárůstu a to až téměř k hodnotě 80 miliard Kč. Vývozy České republiky do Číny naopak až do roku […]

Cenné papíry

Cenné papíry Jednoznačná definice cenného papíru neexistuje, obecně lze říci, že je to cenný papír se kterým zákon spojuje práva a povinnosti a upravuje nakládání s ním. Zákon č.591/1992 Sb., o cenných papírem také neuvádí definici cenného papíru. Poskytuje pouze demonstrativní výčet druhů cenných papírů – akcie, podílové listy, zatímní listy, dluhopisy, směnky, šeky, atd. Zákon […]

Založení podniku

Na počátku existence podniku vždy stojí úvaha podnikatele, co (jaké výrobky) bude vyrábět nebo jaké služby bude poskytovat. Při založení podniku je potřeba zajistit pracovní síly s odpovídající kvalifikací, vytvořit majetkovou bázi, pořízení materiálu pro zajištění plynulosti výroby, vytvoření skupiny vrcholového řízení podniku (managementu), vymezení dělby pravomoci a odpovědnosti, vytvoření adekvátní organizační struktury a kontroly. Česká […]

Slovensko – VÝZNAMNÍ OBCHODNÍ PARTNER

Slovensko se začalo objevovat v kategorii zahraničního obchodu počínaje rokem 1993. Zahraniční obchod se Slovenskem od roku 1993 značně kolísal, nicméně jeho celkový trend vykazuje tendenci mírného růstu. Který je vyšší u vývozu na Slovensko a menší u dovozu ze Slovenska. Podíl Slovenska na českém vývozu poklesl mezi lety 1993 a 1999 z hodnoty 19,7% na 8,3%. […]

Rozpočtové určení daní

Přidělení jednotlivých výnosů daní nebo jejich částí jednotlivým veřejným rozpočtům určuje zákon č.243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům. Daně jejichž celý výnos je svěřen veřejným rozpočtům na jednom stupni se nazývají svěřené daně (např. daň z nemovitostí) a daně, které jsou rozděleny mezi veřejné rozpočty na více […]

Život podniku

Podnik prochází za dobu své existence různými vývojovými fázemi, prodělává tzv. životní cyklus. V součastné době se podniky potýkají s novými podmínkami. K nim patří zejména zesílená konkurence a turbulence prostředí, informatizace, restrukturalizace a globalizace. Z těchto nových podmínek pro podniky plyne, nebudou-li dostatečně flexibilní dostanou se do vážných potíží, které mohou vést až k jejich zániku. I u nás […]

Spolková republika Německo – VÝZNAMNÍ OBCHODNÍ PARTNER

Spolková republika Německo představuje nejvýznamnějšího obchodního partnera ČR. Její podíl na celkovém českém vývozu vzrůstal až na 41,9% v roce 1999, od té doby pak postupně klesá až na 36,4% v roce 2002. Dovoz ze SRN stoupal do roku 1998, kdy jeho účast na celkovém českém importu dosáhla 34,4%. Od roku 1998 se pak podíl dovozu z Německa […]

Daně

Daň je povinná,  nenávratná, neekvivalentní (neodpovídá jí konkrétní protiplnění) platba. Základní rozdělení daní je na daně přímé a daně nepřímé. Přímé daně dopadají přímo na konkrétního poplatníka, kterého jsme schopni určit, zatímco nepřímé daně zatěžují zboží a služby a konkrétního poplatníka nejsme schopni určit. Přehled daní a jejich základní charakteristika: Přímé daně Daně z příjmů – […]

Sdružení podniků

V hospodářství probíhá specializace a koncentrace hospodářských činností. Specializace nebo-li dělba práce, je proces, v němž dochází k vyčleňování a osamostatňování jednotlivých odvětví, oborů, podniků, závodů, které vyrábějí stejné nebo podobné výrobky. Specializace probíhá nejen v národním hospodářství a jeho podnicích, ale i ve světovém hospodářství. Země se specializují a tím získávají komparativní výhodu. Specializace je jednou z cest jak […]