Afrika

Problémy s pitnou vodou pociťuje zejména subsaharská Afrika, kde je nakládání s vodními zdroji velmi špatné. Nejvíce postiženy jsou Etiopie, Súdán, Čad a Somálsko, kde umírá více než 700 lidí za den. Abnormální sucho tak ohrožuje dalších 130 milionů lidí a narušuje tak ekonomiky těchto zemí. V osmdesátých letech byla tak nízká produktivita, že nastal podstatný pokles ekonomiky […]

Monetární politika

Nástroje České národní banky v oblasti monetární politiky ČNB rozlišuje 3 druhy nástrojů v oblasti monetární politiky: (1) operace na volném trhu, (2) automatické facility, (3) povinné minimální rezervy Operace na volném trhu Cílem operací na volném trhu je především usměrňovat vývoj úrokových sazeb v ekonomice. Operace na volném trhu jsou většinou prováděny ve formě repo operací (na […]

Náklady podle závislosti na změnách objemu výroby

Podle závislosti na změnách objemu výroby třídíme náklady na variabilní (proměnné) a fixní (stálé). Variabilní náklady Se mění se změnami objemu výroby. Např. jednicový materiál a jednicové mzdy rostou s vyšší výrobou. Fixní náklady Zůstávají na stejné úrovni bez ohledu na měnící se objem výroby. (nájemné, pojištění). Vztah nákladů a objemu produkce se dá zachytit matematickými […]

Perspektivní odvětví pro české exportéry

Novou tendencí v RF je posilování domácích výrob i za cenu dovozu pouze uzlů a komponentů k finálním výrobků, jejichž finalizace se provádí na území RF v ruských výrobních závodech. Základní perspektivou, která se z tohoto pohledu nabízí českým dodavatelům, je zřizování “montoven” českých výrobků, nebo budování (investování do) výrobních provozů k výrobě zboží s […]

Teorie přihlížející k rozdílům v technice a technologii

K těmto teoriím můžeme přiřadit teorii technologické mezery, kterou formuloval V. Posner. Podle této teorie jsou pro vývoz velmi významné inovace. Výrobce, který vyvine nové výrobky, má dočasný monopol, což mu umožňuje výhodnější přístup na zahraniční trhy. Vyšší zisky původního výrobce však vedou k napodobování ze strany ostatních, čímž původní výrobce ztrácí komparativní výhodu. Působením inovací dochází […]

Výnosný obchod s vodou

Některé země poznaly, že obchod s vodou může být velice výnosný. Dostatek kvalitní pitné vody má například Turecko, které si již plánuje stavbu podmořského vodovodu do Izraele, aby se vyhnulo územím Sýrie a Iráku. Což by ovšem mohlo vést ke sporům či dokonce k „vodní válce“. Podle Institutu pro výzkum otázek míru ve Stockholmu je 66 […]

Makroekonomie

Inflace Inflaci lze definovat jako ekonomickou nerovnováhu způsobující růst cen anebo, a to je v současné době častější definice, lze inflaci definovat jako růst cen. Inflaci měříme pomocí indexu spotřebitelských cen, ve zkratce CPI z anglického Consumer Price Index. Index spotřebitelských cen se měří na spotřebitelském koši, který zahrnuje zboží a služby nakupované domácnostmi. Index obecně […]

Monetarismus

Monetaristé považují inflaci za jednoznačně škodlivou. A to i v případě, že růst inflace souvisí se snahou obnovit ekonomický růst. Inflace je podle monetaristů čistě peněžní jev, který souvisí s množstvím peněz v oběhu. Doporučují proto, zaměřit se na řízení množství peněz v oběhu. Množství peněz v oběhu se  definuje pomocí peněžních agregátů. V České republice je nejdůležitější peněžní agregát […]

Náklady podniku

Náklady podniku můžeme charakterizovat jako peněžně vyjádřenou spotřebu výrobních faktorů vynaložených na tvorbu podnikových výnosů včetně dalších nutných nákladů spojených s činností podniku. Některé se spotřebovávají najednou (materiál), některé postupně (stroje se opotřebovávají). Toto je pojetí nákladů ve finančním účetnictví, které je základem pro výpočty daní. Ekonomické pojetí nákladů je poněkud jiné. Charakterizuje to co bylo […]

Pohyb osob a pohyb vědomostí a poznatků

Migrace je jedním z nejvýznačnějších rysů lidských dějin. Pohyb pracovních sil může být buď z ekonomických (rozdíl v mzdových úrovních, v životních úrovních, rozdíl v dosažené úrovni ekonomického rozvoje) nebo neekonomických důvodů (války, přírodní katastrofy, hlad, nemoci, politické či náboženské pronásledování) . Pohyb osob má také několik forem: každodenní pohyb (hlavně v příhraničních oblastech, přejezd za prací přes hranice), krátkodobý pohyb, […]