Mezinárodní měnový fond (MMF)

Mezinárodní měnový fond (MMF, angl. zkratka IMF) vzešel z konference v Bretton-Woods (USA) v červenci 1944, podobně jako Světová banka. Na stejné konference byl také ustaven Bretton-Woodský systém měnových kurzů, jehož smyslem bylo stanovit pevnou směnitelnost amerického dolaru za zlato a následně ostatní měny fixovat na dolar. Tento systém fungoval v letech 1945-1971. Mezinárodní měnový fond zahájil činnost v roce […]

Mezinárodní organizace

Mezinárodních organizací vztahujících se k ekonomické integraci je celá řada. Uvedeme si ty, které mají největší vliv na Českou republiku. Evropská unie První předchůdce Evropské unie vznikl v roce 1951 pod názvem Evropské sdružení uhlí a oceli (ESUO). Později v roce 1957 bylo založeno Evropské sdružení pro atomovou energii (Euroatom) a Evropské hospodářské společenství (EHS). Z těchto tří společenství […]

Mezinárodní ekonomické integrace

Pojem a stupně mezinárodní ekonomické integrace Mezinárodní ekonomické integrace se objevují jako nový jev po druhé světové válce. V této době si již uvědomují přínos, který jim vzniká z mezinárodního obchodu a z mezinárodních ekonomických integrací. Rozvoj mezinárodního obchodu je způsoben také rozvojem a rozmachem světové dopravy a dopravních prostředků. Dochází k větší hospodářské provázanosti mezi státy a vzhledem […]

Kapitálové trhy

Primární kapitálový trh je proces, kdy emitent cenného papíru tento cenný papír nabízí a prodává prvnímu majiteli. Sekundární kapitálový trh je proces, kdy majitelé cenných papírů nabízí a prodávají tyto cenné papíry jiným investorům, kteří tyty cenné papíry kupují. Významnou částí sekundárního trhu jsou veřejné trhy cenných papírů. V České republice jsou tyto trhy dva: Burza […]

Cenné papíry

Cenné papíry Jednoznačná definice cenného papíru neexistuje, obecně lze říci, že je to cenný papír se kterým zákon spojuje práva a povinnosti a upravuje nakládání s ním. Zákon č.591/1992 Sb., o cenných papírem také neuvádí definici cenného papíru. Poskytuje pouze demonstrativní výčet druhů cenných papírů – akcie, podílové listy, zatímní listy, dluhopisy, směnky, šeky, atd. Zákon […]

Rozpočtové určení daní

Přidělení jednotlivých výnosů daní nebo jejich částí jednotlivým veřejným rozpočtům určuje zákon č.243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům. Daně jejichž celý výnos je svěřen veřejným rozpočtům na jednom stupni se nazývají svěřené daně (např. daň z nemovitostí) a daně, které jsou rozděleny mezi veřejné rozpočty na více […]

Daně

Daň je povinná,  nenávratná, neekvivalentní (neodpovídá jí konkrétní protiplnění) platba. Základní rozdělení daní je na daně přímé a daně nepřímé. Přímé daně dopadají přímo na konkrétního poplatníka, kterého jsme schopni určit, zatímco nepřímé daně zatěžují zboží a služby a konkrétního poplatníka nejsme schopni určit. Přehled daní a jejich základní charakteristika: Přímé daně Daně z příjmů – […]

Veřejné finance

Veřejné finance jsou souhrnem peněžních vztahů, které souvisí s tvorbou, rozdělováním a použitím peněžních prostředků za ingerence veřejné moci. Zaměříme-li se na příjmovou stránku veřejných rozpočtů, pak veřejné finance budou mít podobu především daní a dalších povinných plateb. Pokud se zaměříme na výdajovou stránku veřejných rozpočtů půjde o peníze na provoz veřejné správy, transfery domácnostem, obranu, […]

Veřejné statky, externality a přirozené monopoly

Veřejné statky rozdělujeme na čistě veřejné statky a na částečně veřejné statky. U obou typů veřejných statků je stejný základní znak, a to nerivalita ve spotřebě, tedy když daný veřejný statek užívá jeden spotřebitel, nic nebrání jinému spotřebiteli, aby tento statek užíval také. Čistě veřejné statky jsou statky, jejichž spotřebu nelze omezovat a navíc by […]

Veřejný sektor a veřejné finance

Veřejný sektor Podobně jako u mnoha jiných pojmů ani pro pojem veřejný sektor neexistuje pouze jediná definice. Může jít o užší pojem ekonomický anebo o širší pojem společenský. Převažující ekonomické pojetí  dělí veřejný sektor pouze podle ekonomického hlediska, a to na soukromý a veřejný sektor. Veřejným sektorem je pak podle této definice ta část ekonomiky, […]