Funkce (činnosti) podniku

Své cíle uskutečňuje podnik svou činností. Ta se liší podle charakteru podniku (výrobní podniky, podniky poskytující služby) dále podle odvětví (průmyslové, zemědělské, stavební podniky), podle velikosti (malé, střední, velké), podle vlastnictví (soukromé, veřejné, smíšené), podle právní formy (podniky jednotlivce, osobní společnosti, kapitálové společnosti, družstva).

Funkcí podniku je přeměnit vstupy na výstupy (u výrobního podniku je to např. suroviny, energii, práci na výrobky)

Nyní se zaměříme na výrobní podnik (průmyslový podnik)

Prodejní funkce

Jejím úkolem je prodat na trhu výrobky nebo služby. Zahrnuje řadu činností jako je výzkum trhu (potřeby poptávky), stanovení nabízeného sortimentu výrobků (výrobková politika), stanovení cen, platebních podmínek, slev (cenová politika), volba odbytových cest, vlastní prodej, propagace a reklama, servis – tyto činnosti označujeme jako marketing

Výrobní funkce

V nejužším pojetí zahrnuje zhotovování výrobků.

Zásobovací funkce

Úkolem je zajištění surovin, materiálů včetně jejich dopravy, příjmu, skladování a předávání do výroby.

Personální funkce

Jejím úkolem je zajistit rozhodující výrobní faktor – tzn. pracovníky. Zahrnuje řadu činností, jako je nábor pracovníků a jejich výběr, zvyšování jejich kvalifikace, vytváření optimálních pracovních podmínek, vytváření určitého systému zainteresovanosti (benefity, odměny, prémie), sociální a kulturní péče o pracovníky.

Investiční funkce

Úkolem investiční funkce je zajisti pro podnik všechen potřebný dlouhodobý majetek (pozemky, budovy, stroje, zařízení, dopravní prostředky). To vše se děje v úzké souvislosti s finanční funkcí, která pro ni zajišťuje potřebný kapitál. Formou pořízení dlouhodobého majetku ji i leasing.

Finanční funkce

Úkolem finanční funkce je obstarání finančních prostředků (kapitálu). A to jak z vlastních zdrojů (zisku) nebo z cizích zdrojů (půjčky, úvěry)

Vědecko-technická funkce

V průmyslových podnicích je zaměřena především na aplikovaný výzkum a realizaci nových nebo inovovaných výrobků a technologií. Zabývá se i běžným zdokonalováním výroby.

Správa

Někdy bývá nazývána všeobecná správa nebo všeobecný administrativa. Zahrnuje rozmanité činnosti převážně administrativní, které zajišťují chod celého podniku. Patří sem např. organizace, plánování, statistika, účetnictví, právní oddělení.