Pohyb osob

Součástí otevřenosti ekonomiky je také pohyb osob. Pro Českou republiku je migrace relativně nový jevem, který se začal ve větší míře projevovat poté, co se po listopadové revoluci v roce 1989 otevřely hranice. Cílem této kapitoly je identifikovat trendy ve vývoji migrace. Budu se zabývat strukturou zemí, ze kterých pocházejí osoby, které přicházejí do České republiky a […]

Mezinárodní organizace

Mezinárodních organizací vztahujících se k ekonomické integraci je celá řada. Uvedeme si ty, které mají největší vliv na Českou republiku. Evropská unie První předchůdce Evropské unie vznikl v roce 1951 pod názvem Evropské sdružení uhlí a oceli (ESUO). Později v roce 1957 bylo založeno Evropské sdružení pro atomovou energii (Euroatom) a Evropské hospodářské společenství (EHS). Z těchto tří společenství […]

Majetková a kapitálová výstavba podniku

Majetek podniku a jeho finanční krytí – rozvaha podniku Aby podnik mohl zahájit svou činnost potřebuje k tomu mít finanční zdroje (kapitál, peníze). Zdrojem může být buď vlastní kapitál, nebo cizí kapitál (dluhy, závazky). Kromě řídících a výkonných pracovníků potřebuje dlouhodobý hmotný i nehmotný majetek a materiál, ze kterého bude vyrábět. Toto může nazvat jako hospodářské […]

Obchodní vzťahy medzi ČR a světem

Nejvýznamnější teritoriální oblastí z hlediska zahraničně obchodních vztahů České republiky je Evropská unie. Česká republika realizuje v této oblasti přibližně 70% svých exportů, přičemž tento podíl od vzniku samostatné České republiky neustále stoupá. Importy z EU tvoří asi 60% českých importů a jejich podíl na českém dovozu je po celé sledované období přibližně konstantní. Do konce 90. let […]

Mezinárodní ekonomické integrace

Pojem a stupně mezinárodní ekonomické integrace Mezinárodní ekonomické integrace se objevují jako nový jev po druhé světové válce. V této době si již uvědomují přínos, který jim vzniká z mezinárodního obchodu a z mezinárodních ekonomických integrací. Rozvoj mezinárodního obchodu je způsoben také rozvojem a rozmachem světové dopravy a dopravních prostředků. Dochází k větší hospodářské provázanosti mezi státy a vzhledem […]

Zánik podniku

Tržní ekonomika se vyznačuje značnou dynamičností, která je charakterizována tím, že trvale vznikají a zanikají podnikatelské jednotky – podniky. V některý podnicích sanace není úspěšná a podnik zanikne. V této souvislosti se vyskytují dva pojmy a to zrušení a zánik podniku. Jsou to dva odlišné pojmy. Podnik zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku, tomu však předchází jeho […]

Rusko – VÝZNAMNÍ OBCHODNÍ PARTNER

Zahraničně-obchodní vztahy s Ruskem vykazovaly proměnlivý vývoj. V relativním vyjádření došlo od začátku do konce sledovaného období k poklesu jak dovozů z Ruska, tak vývozů do Ruska, v absolutním vyjádření poklesl vývoz mírně a u dovozů naopak došlo k velkému nárůstu. Problémem česko-ruských obchodních vztahů bylo po celé období vysoké pasivní saldo obchodní bilance. To se zvyšovalo z hodnoty 20 miliard v roce […]

Kapitálové trhy

Primární kapitálový trh je proces, kdy emitent cenného papíru tento cenný papír nabízí a prodává prvnímu majiteli. Sekundární kapitálový trh je proces, kdy majitelé cenných papírů nabízí a prodávají tyto cenné papíry jiným investorům, kteří tyty cenné papíry kupují. Významnou částí sekundárního trhu jsou veřejné trhy cenných papírů. V České republice jsou tyto trhy dva: Burza […]

Růst podniku

Po úspěšném založení obvykle následuje fáze růstu. Konkrétně to znamená, že podnik v dané komoditě nebo segmentu trhu zvyšuje objem výroby, prodeje nebo poskytování služeb. Platí že firma, který neroste, zahyne. Klíčovým měřítkem růstu je tempo růstu tržeb (obratu) Růst se financuje z interní zdrojů tj. zisku a odpisů nebo odprodeje majetkových částí. Často však je potřeba […]