DELENÍ NFLACE

Inflaci podle příčiny můžeme rozdělit na: Inflace tažená poptávkou je inflace, jejíž příčiny jsou dány zvýšením poptávky – zvýšení mezd, snižování dání, snadný přístup k úvěrům, atd.. Tato příčina inflace se odstraňuje v rámci monetární politiky prováděné centrální bankou. Inflace tlačená náklady je případ, kdy se inflace zvyšuje v důsledku zdražování vstupů do výroby (nákladů). Dojde-li například ke […]

Efektivnost

Vyrábí-li podnik výrobky uspokojující potřeby  trhu s maximálním využitím všech výrobních faktorů, přičemž výrobní faktory jsou v optimálním množství může prohlásit, že podnik vyrábí efektivně. Efektivnost vyjadřuje poměr výstupu (output) – výrobky, služby ke vstupu (input) – výrobní faktory Pak můžeme měřit účinnost každého jednotlivého výrobního faktoru. Např. účinnost lidské práce (produktivita práce), účinnost strojů (produktivita strojů), […]

Zahraniční obchod České republiky

Cílem této kapitoly je analyzovat vývoj zahraničního obchodu České republiky a nalézt trendy v jeho orientaci. Kapitola je rozčleněna na tři části. V první části se budu věnovat vývoji zahraničního obchodu. Druhá část pojednává o jeho teritoriální struktuře, na ni potom navazuje studie komoditní struktury. Vývoj zahraničního obchodu Pro vývoj zahraničního obchodu České republiky byla bezpochyby určující […]

Česká Republika

Oproti vyspělým státům má Česká Republika vysoký podíl spotřeby vody. Globální spotřeba vody stoupla od roku 1950 téměř 3,5krát a v ČSSR v letech 1940 – 1990 až 4krát. Průměrná spotřeba na každého obyvatele je asi 1 500m3 vody. Kanada má 112 000m3 , Maďarsko pouze 600m3 na obyvatele a například Kuwait nemá prakticky žádnou sladkou vodu. Po roce […]

Výsledek činnosti podniku – výnosy a zisk

Výsledkem činnosti podniku jsou výrobky nebo služby. Peněžním oceněním souboru realizovaných výrobků a služeb za určité období jsou výnosy podniku a to bez ohledu na to zda došlo k jejich inkasu (zaplacení). Tím se výnosy odlišují od peněžních příjmů. Např. již vystavením faktury za výrobek či službu vzniká ihned výnos avšak příjem bude realizován až po […]

Nejdůležitější firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodě

Po uvedení v ČR v platnost „Zákona o liberalizaci zahraničního obchodu“ české firmy podnikají v RF zcela samostatně, ZÚ tyto firmy neřídí a o jejich aktivitách se dozvídá jen v případech žádostí o pomoc při vzniku problémů. Situace v informovanosti ZÚ o aktivitách firem se tím po odstátnění delegátské sítě v Moskvě zhoršila. Z tohoto […]

EKONOMICKÁ TEÓRIE

Ekonomická teorie rozlišuje dva krajní případy – otevřenou a uzavřenou ekonomiku. Otevřená ekonomika je taková ekonomika, která je vysoce zapojená do zahraničních obchodních vztahů. Česká republika je specifickým případem otevřené ekonomiky – jedná se o malou otevřenou ekonomiku. Má silné vazby v hospodářských vztazích a svou velikostí nemůže ovlivňovat své zahraniční obchodní partnery. Česká ekonomika patří […]