Specifika výrobních podniků

Členění výrobních podniků

Podle předmětu činnosti můžeme podniky roztřídit na podniky průmyslové, zemědělské, lesnické, stavební, dopravní, spojů, zasílatelské, obchodní, cestovního ruchu, bankovní, peněžní a služeb. První čtyři skupiny se zabývají převážně výrobní (stavební) činností, která je charakterizována hmotnými výrobky, zbývající skupiny se zabývají poskytováním rozmanitých služeb. Nyní se zaměříme na výrobní podniky.

Průmyslové podniky

Průmysl je hlavním odvětvím národního hospodářství České republiky. Zaměstnává (rok 2003) 1 477 800 pracovníků, tj. 29,92% všech pracovníků v národním hospodářství. Největší část pracuje ve zpracovatelském průmyslu (92,3%) v dobývání surovin 3,37% a 4,42 v energetice. Na celkové produkci se průmysl podílí 45,23%, z toho největší část představuje zpracovatelský průmysl (80%).

 

Podle OKEČ (Odvětvová klasifikace ekonomických činností) zahrnuje průmysl 17 odvětví (např. průmysl potravinářský a tabákový, průmysl kožedělný, dřevozpracoující, výrobu strojů a zařízení, výrobu kovů atd. ).

Těžební průmysl

K prvovýrobě paží těžební průmysl (hornictví, těžby rud, roby a zemního plynu, kamenolomy, zpracování druhotných surovin). Jeho produkce je hromadná, vyžadující dlouhou dobu přípravy na těžbu a značný počáteční kapitál. Podnikání v této sféře je značně rizikové (chybný odhad velikosti a kvality ložiska) a je silně ovlivňováno situací na světovém trhu surovin. Silně působí i přírodní podmínky, v důsledku čehož i náklady těžby jsou do značné míry předurčené (např. náklady na těžbu černého uhlí jsou závislé na hloubce dolu, síle sloje, množství vody a metanu, které se musí odčerpávat). Přírodní podmínky např. počasí někdy přímo ovlivňují průběh těžby (např. u povrchových dolů a v kamenolomech.

Zpracovatelský průmysl

Mění vytěžené nerosty a jiné suroviny v hotové výrobky jak výrobního, tak spotřebního charakteru. Patří sem průmysl potravinářský, průmysl textilní a oděvní, průmysl strojírenský, průmysl elektrotechnický a elektronický, průmysl hutnický a zpracování kovů, průmysl chemický, dřevozpracující aj. V této široké paletě podniků jsou zastoupeny všechny typy výrob (kusová, hromadná, sériová), všechny velikostní skupiny podniků a podniky všech forem vlastnictví. S transformací naší ekonomiky se velikost podniků podstatně snížila zánikem velkých administrativních státních monopolů a vznikem velkého počtu malých a středních podniků.

Často také hovoříme o těžkém a lehkém průmyslu. Do těžkého průmyslu zahrnujeme odvětví vyrábějící investiční statky velké nebo rozměrné svou podstatou (výroba oceli, stavba lodí, těžké stroje). Do lehkého  průmyslu zahrnujeme odvětví vyrábějící relativně lehké a malé zboží, většinou spotřební statky (oděvy, televizory, potraviny, léky)

Nejvýznamnějším odvětvím českého hospodářství je strojírenství. Podílí se více jak jednou třetinou na produkci celého průmyslu. Toto odvětví je charakteristické mimořádně bohatým sortimentem výrobků, kterými jsou stroje a zařízení, přístroje.

K významným odvětvím českého průmyslu patří také hutnictví. Dodává své výrobky pro strojírenství, stavebnictví a ostatní odvětví. Jeho produkcí jsou zejména železné a ostaní kovy. Převažuje hromadná výroba s omezeným počtem výrobků.

Chemický průmysl má rozhodující význam pro tzv. chemizaci hospodářství (uplatňování chemických výrobků a chemických technologií). Jeho výrobní procesy jsou kombinací mechanických, fyzikálněchemických, biochemických a chemických procesů. Chemickými  výrobními procesy dochází k vnitřní změně vlastností zpracovávaných surovin. Převažuje hromadná, specializovaná výroba.

Typickými představiteli spotřebního průmyslu jsou textilní a oděvní průmysl. Ty se v současné době vzpamatovávají z propadu objemu výroby, který nastal začátkem 90. let jako důsledek ztráty východních trhů, a z nástupu asijských konkurentů. V současné době stojí před závažnými úkoly: zvýšit kvalitu svých výrobků na úroveň západních států, zvýšit produktivitu práce (především snížením přezaměstnanosti) a zvýšit rentabilitu svého podnikání. Sortiment výrobků, dříve značně rozsáhlý, se postupně zužuje. Suroviny jsou z dovozu tak tuzemské. Výroba většinou sériová až hromadná ( kromě zakázkové výroby), stroje jsou jednoúčelové a technologie je převážně mechanická (tkaní, šití).