Podnikové řízení

Obsah řízení, jeho fáze a nositelé K dosažení základního cíle podniku, kterým je maximalizace zisku, resp. zvýšení hodnoty podniku, je nezbytné vytvořit jednotné podnikové řízení, které řídí kombinaci výrobních faktorů. Tuto činnost řídícího vrcholu označujeme jako řídící práci a souhrn všech řídících orgánů jako dispozitivní faktor. Vrcholným úkolem podnikového řízení je stanovení konkrétních podnikových cílů, jejichž […]

Odvětvová a teritoriální struktura přímých zahraničních investic v ČR

Největší objemy přímých investic přicházejí do České republiky z Nizozemí a z Německa. Z těchto dvou zemí pochází více než 50% investovaného kapitálu. Třetím největším investorem je Rakousko s podílem 12% na celkovém objemu investic. Mezi osmi nejvýznamnějšími investory zůstávají ještě Francie, USA, Velká Británie, Belgie a Švýcarsko. Země Evropské unie se na přílivu investic do ČR podílejí 88%, […]

Organizace podniku

Podnik je velice složitý ekonomický systém a je potřeba v něm vytvořit prostředí pro efektivní spolupráci všech zaměstnanců. To je smyslem organizování v jehož procesu vzniká organizační struktura podniku. Cílem podnikatele je zvyšovat hodnotu svého podniku. V případě, že vlastník nechce podnik řídit sám, má možnost přenést tuto řídící funkci na profesionálního managera. Znamená to oddělení vlastnictví od […]

Příliv zahraničních investic do ČR v letech 1993 – 2004

Příliv zahraničních investic do České republiky byl v jednotlivých letech po rozdělení Československa nerovnoměrný. To bylo ovlivněno několika faktory, z nichž nejvýznamnější byl postupující proces privatizace a vstup některých objemově významných investic. Ke konci desetiletí se pak začala projevovat makroekonomická stabilita a posílení investičních pobídek v roce 1998. Až do roku 1998 byl příliv PZI do České republiky […]

Oceňování majetku podniku

Ekonomická teorie rozumí cenou poměr, za který může být jedno zboží vyměněno za jiné zboží, nebo za peníze. Je to jeho směnná hodnota vyjádřená v penězích. Jeli cena vytvořena na trhu podle vztahu nabídky a poptávky, hovoříme o tržní ceně. Naproti tomu stojí tzv. administrativní cena, která je uměle vytvořena podle pravidel danými právními normami (např. […]

Přímé zahraniční investice

Globalizace ekonomiky v posledních deseti letech se projevila kromě jiného tím, že dramaticky vzrostly přímé zahraniční investice. Většina z nich míří do industrializovaných zemí. V devadesátých letech skokově vzrostly investice do zemí střední a východní Evropy, podíl přímých investic, který do nich v posledních deseti letech plynul, se zněkolikanásobil. Česká republika zaznamenala úspěch při přitahování těchto investic v rámci střední […]

Cizí kapitál – další zdroj financování podniku

Je zdrojem financování většiny podniků. Cizí kapitál je závazkem (dluhem) podniku, který podnik musí v určené době splatit. Podle této doby jej rozdělujeme na krátkodobý cizí kapitál (je poskytován na dobu do jednoho roku) a dlouhodobý cizí kapitál (je poskytován na dobu delší než jeden rok). Krátkodobý cizí kapitál (krátkodobé dluhy) zahrnuje závazky podniku, které jsou […]

Zapojení cizinců na území ČR do ekonomické aktivity

Počet ekonomicky aktivních cizinců v ČR stoupal od počátku devadesátých let až do roku 1997, kdy dosáhl počtu 194 000 osob. V roce 1998 byl zaznamenán významný úbytek na 156 000 osob a od té doby počet cizinců pracujících na území ČR stoupl jen mírně na současných 162 761 osob. Cizinci nejčastěji pracují v odvětví obchodu, oprav motorových […]

Mezinárodní měnový fond (MMF)

Mezinárodní měnový fond (MMF, angl. zkratka IMF) vzešel z konference v Bretton-Woods (USA) v červenci 1944, podobně jako Světová banka. Na stejné konference byl také ustaven Bretton-Woodský systém měnových kurzů, jehož smyslem bylo stanovit pevnou směnitelnost amerického dolaru za zlato a následně ostatní měny fixovat na dolar. Tento systém fungoval v letech 1945-1971. Mezinárodní měnový fond zahájil činnost v roce […]

Kapitálová struktura podniku

Kapitálovou strukturou podniku rozumíme strukturu zdrojů (původ, pramen), z nichž majetek vznikl. Vložil-li kapitál do podniku sám podnikatel (zakladatel) nebo skupina podnikatelů hovoříme o vlastním kapitálu. Vložil-li kapitál do podniku věřitel (např. banka) hovoříme o cizím (úvěrovém, dluhovém) kapitálu – dluhu. Toto členění platí jak při založení podniku, tak i při zvětšování majetku podniku i pro […]