TYPY ORGANIZACÍ

Rozpočtové organizace

Typickými přestaviteli jsou školy, soudy, státní zdravotnická zařízení. Jsou financovány ze státního rozpočtu nebo rozpočtů obcí, kam odvádějí i všechny své příjmy, pokud mohou vykonávat podnikatelskou činnost pak rozdíl mezi příjmy výdaji je dalším zdrojem financování jejich činnosti.

Příspěvkové organizace

Jsou to různá kulturní zařízení např. divadla, knihovny, muzea, galerie. Jsou financovány z příjmů z vlastní činnosti, které obvykle nekryjí jejich výdaje. Zbytek je financován z rozpočtu státu nebo obce.

Občanská sdružení

Jsou to různé spolky (Spolek přátel výtvarných umělců Mánes), hnutí (Hnutí zemědelců, Pražané Praze), kluby (Klub českých turistů) a svazy (Agrární komora ČR, Svaz chemického průmyslu ČR). Vznikají registrací na Ministerstvu vnitra ČR. Zdrojem jejich příjmů jsou dary a členské příspěvky.

Nadace

Jsou zakládány účelově pro dosahování a podporu obecně prospěšných, většinou humanitních cílů. Jsou právnickými osobami. Finanční prostředky jim poskytl zakladatel nebo jsou tvořeny dary, příspěvky apod.

Podniky podle sektorů a hospodářských odvětví

Sektorem se rozumí část národního hospodářství, do níž je národní hospodářství podle určitého hlediska rozčleněno. Hovoří se např. o sektoru veřejném, soukromém a smíšeném, nebo o sektoru primárním (podniky prvovýroby, které získávají statky přímo z přírody, jako např. zemědělství, lesnictví, těžební průmysl) sekundárním (podniky druhovýroby, zpracovávající statky získané prvovýrobou (strojírenství, potravinářství, textilní průmysl) a terciálním (nevýrobní podniky, většinou podniky služeb, jako je obchod, doprava, banky atd.)

Historicky nejstarší strukturou národního hospodářství je struktura s převažujícím zemědělstvím, následovaným průmyslem a službami. V současné době v nejmodernějších ekonomikách převládají služby.

V ČR se hospodářská odvětví klasifikují podle odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ). Např. průmysl je roztříděn do 17 odvětví (průmysl paliv, energetický průmysl, strojírenství, průmysl potravin atd.), služby do 9 odvětví (obchod, pohostinství a ubytování, doprava, skladování, telekomunikace, peněžnictví a pojišťovnictví, veřejná správa, obrana, školství atd.)