Výsledek činnosti podniku – výnosy a zisk

Výsledkem činnosti podniku jsou výrobky nebo služby. Peněžním oceněním souboru realizovaných výrobků a služeb za určité období jsou výnosy podniku a to bez ohledu na to zda došlo k jejich inkasu (zaplacení). Tím se výnosy odlišují od peněžních příjmů. Např. již vystavením faktury za výrobek či službu vzniká ihned výnos avšak příjem bude realizován až po zaplacení faktury (třeba za
14 dní). Analogické je to i u nákladů a výdajů.

Hlavními výnosy výrobního podniku jsou tržby za prodej vlastní výrobků a služeb. Tržby T jsou závislé na fyzickém objemu prodejů výrobků (q) a cenách jednotlivých výrobků (p).

Tržby = p (cena) * q (množství)

Podniku se bude snažit maximalizovat prodej svých výrobků a služeb při co nejvyšší ceně. Je však nutno upozornit, že v podmínkách tržního hospodářství jsou ceny produktem trhu. Podnik pokud nemá monopolní postavení, nemůže svým objemem nabízených výrobků cenu nijak ovlivnit. Vztah mezi nabídkou a poptávkou zachycují nabídkové a poptávkové funkce. Jejich výklad je předmětem mikroekonomie.

Rozdíl mezi výnosy a náklady podniku za určité období tvoří hospodářský výsledek podniku. Jsou-li výnosy V vyšší než náklady N označujeme jej jako zisk Z. Jsou-li výnosy nižší než náklady, označujeme jej jako ztrátu.

Zisk je základním motivem podnikání a tím i hlavním kritériem pro rozhodování. Zisk je hlavním zdrojem samofinancování a důležitou součástí mnoha poměrových ukazatelů. Např. rentability (výnosnosti) vlastního kapitálu

Je však rozdíl mezi účetním ziskem (zjistíme ho z účetnictví) a daňovým ziskem (vypočte se úpravami účetního  zisku, které vyplývají z daňových zákonů) a ekonomickým ziskem. Např. pokuty a penále jsou nákladem podniku z hlediska účetního zisku, avšak pro výpočet daňového zisku nelze o pokuty a penále snížit daňový základ sloužící k výpočtu daně z příjmů.