Výrobní činnost podniku

Výrobní činnost v rozhodující míře ovlivňuje efektivnost podniku a konkurenční schopnost jeho výrobků. Při přípravě výroby a ve výrobě samotné se rozhoduje o snižování  výrobních nákladů, o zkracování dodacích lhůt, o zvyšování užitečnosti výrobků, o šíři sortimentu, které jsou v současné době považovány za hlavní konkurenční výhodu. Ve větších podnicích  se výrobní činnost řídí, v čele stojí výrobní […]

Investice Nizozemska v zahraničí

Celková hodnota nizozemských investic v zahraničí na konci roku 2002 byla 380 116 milionů euro, což je 84,7% hrubého domácího produktu Nizozemska. Celková hodnota investic České republiky v zahraničí byla ke konci roku 2002 mnohem menší, představovala pouze 2,1% hrubého domácího produktu České republiky v tomto roce. To souvisí s malou schopností českých podniků investovat. Ovšem dá se očekávat, […]

Taktické řízení

Taktické řízení má za úkol stanovit a řídit postupy a prostředky, které vedou k nejefektivnější realizaci strategie podniku. Strategické řízení se realizuje na úrovni vrcholového managementu, taktické řízení probíhá především na střední úrovni managementu. V taktickém řízení dochází ke konkretizaci strategických cílů a prostředků. To umožňuje větší konkrétnost, ve větší míře jsou využívány kvantitativní cíle, jako např. […]

Komparace přímých zahraničních investic ČR a Nizozemska

Otevřenost nizozemské ekonomiky se projevuje také v její schopnosti přitahovat zahraniční investice a investovat v zahraničí. V Nizozemsku v posledních letech investovaly společnosti jako Polaroid, Esso, Fuji, Nissan a Rank Xerox. Přímé zahraniční investice přicházející do Nizozemska Celkový příliv zahraničních investic do Nizozemska do roku 2002 činil 333 717 milionů euro, což představovalo 74,9% hrubého domácího produktu. To […]

Strategické analýzy vnitřního prostředí

Směřují k vymezení zdrojů a schopností podniku, aby byl schopen reagovat na hrozby a příležitosti vznikající nepřetržitě v jeho okolí. Používají se tyto analýzy: Evaluace dosavadní strategie Zkoumá úspěšnost implementace strategie a porovnává výsledky reálné s očekávanými. Klade si tyto klíčové otázky: Přináší strategie očekávané výsledky? Je strategie ještě vhodná? Jsou předpoklady na nichž je dosavadní strategie založena […]

Komparace otevřenosti ekonomiky ČR a Nizozemska

Nizozemsko patří k zakládajícím členům Evropské unie. Rozlohou je menší než Česká republika a počet obyvatel, kterých je o něco málo více než 16 milionů, je přibližně stejný jako u bývalého Československa. Geografická poloha Nizozemska je výhodnější než je tomu v případě České republiky. Nizozemsko má přístup k moři, což je velkou výhodou pro zahraniční obchod. Leží v srdci […]

Strategické analýzy vnějšího prostředí

Vnější prostředí je vše co se nachází vně podniku. Pro strategické analýzy jsou zajímavé pouze ty faktory, které mají vliv na podnik. Pro zkoumání vnějšího prostředí se používají tyto analýzy: Step analýza Jejím smyslem je odpovědět na 3 následující otázky. 1) Které z vnějších faktorů mají vliv na podnik?, 2) jaké jsou možné účinky těchto faktorů?, […]

Odvětvová a teritoriální struktura českých investic v zahraničí

České přímé investice do zahraničí směřují nejčastěji na Slovensko (30,1%), které si v teritoriální struktuře českých zahraničních investic udržuje stabilní pozici. Dále směřují největší podíly investic do Nizozemska (14,3%) a na Kypr (11,9%) S optimalizací daňového zatížení souvisí vysoký podíl investic na Kypr, do Lucemburska, Lichtenštejnska a na Britské Panenské ostrovy. Do těchto zemí směřuje více než […]

Strategické řízení

Strategické řízení řeší základní problémy podniku a nositelem je vrcholový management. Prostřednictvím strategického řízení vrcholový management integruje podnik v jeden celek, soustřeďuje jeho síly, vytváří, upevňuje a zjišťuje systémové vazby mezi jednotlivými podnikovými činnostmi a útvary za účelem dosažení strategických cílů. Strategické řízení je proces, ve kterém vrcholoví manažeři formulují a zavádějí strategie směřující k dosažení stanovených […]

Investice ČR v zahraničí

Investice českých podniků v zahraniční nedosahují zdaleka takového objemu jako investice přicházející ze zahraničí do České republiky. Celkový objem investic realizovaný českými investory v zahraničí činil k 31.12.2003 58,6 miliard Kč. Tuzemské investice v zahraničí v letech 1993 – 2004 Investice uskutečněné českými subjekty v zahraničí v letech 1993 – 2004 ilustruje graf. Česká republika v zahraničí nejvíce investovala v roce 2004, dále […]