Nezaměstnanost

Na trhu práce působí obdobné faktory jako na jiných segmentech trhu. Poptávka po práci a nabídka práce hledají rovnováhu jako poptávka po zboží a nabídka zboží. Na křivku poptávky po prácí působí faktory jako je ekonomický růst spojený s poptávkou po zboží, které podnikatelé vyrábějí. Na křivku nabídky práce mají vliv takové faktory jako je výše […]

Typologie podniků

Podniky podle právní formy Podniky jednotlivce mají obvykle formu živnosti. Je to soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku. Živnost může provozovat fyzická osoba nebo právnická osoba (obch. spol., družstva). Aby jednotlivec se mohl stát živnostníkem musí splnit několik podmínek vyplývajících z živnostenského zákona. Musí splňovat všeobecné podmínky provozování živnosti […]

Období recese po měnové krizi (1998 – 1999)

V letech 1998 – 1999 procházela česká ekonomika obdobím recese. Po značném zpomalení v roce 1997 byl v roce 1998 zaznamenán hospodářský pokles, jehož klíčovým faktorem bylo snížení domácí poptávky, která ještě v roce 1996 táhla ekonomický růst. Situace  zahraničního obchodu se znatelně zlepšila v roce 1998, kdy exporty prudce vzrostly o 17,7% zatímco importy vzrostly pouze o 7,8%. Rok […]

Čistý domácí produkt

Čistý domácí produkt (ČDP) je méně používaným ukazatelem než je HDP. ČDP na rozdíl od HDP nezahrnuje znehodnocení kapitálu (amortizaci), tedy odpisy. Korelace křivek HDP a ČDP je velmi vysoká, takže lze předpokládat, že ČDP roste nebo klesá obdobně jako HDP. HDP lze v praxi vypočítat rychleji než ČDP, což je důvod, proč se sleduje především […]

Funkce (činnosti) podniku

Své cíle uskutečňuje podnik svou činností. Ta se liší podle charakteru podniku (výrobní podniky, podniky poskytující služby) dále podle odvětví (průmyslové, zemědělské, stavební podniky), podle velikosti (malé, střední, velké), podle vlastnictví (soukromé, veřejné, smíšené), podle právní formy (podniky jednotlivce, osobní společnosti, kapitálové společnosti, družstva). Funkcí podniku je přeměnit vstupy na výstupy (u výrobního podniku je […]

Období narůstání vnější nerovnováhy (1993 – 1997)

ledna 1993 došlo k rozdělení Československa a ke vzniku samostatné České republiky. Došlo tak k výraznému nárůstu objemu zahraničního obchodu, protože obchod, který byl dříve realizován jako vnitrostátní, se stal od počátku roku 1993 zahraničním. Liberalizační kroky provedené na počátku 90. let vedly k růstu otevřenosti ekonomiky a objemu zahraničního obchodu. Obrat zahraničního obchodu vzrostl z hodnoty 847 miliard […]

Hrubý domácí produkt

Pojem hrubého domácího produktu Hrubý domácí produkt (HDP) je nejvýznamnějším ukazatelem výkonnosti ekonomiky. Představuje úhrn všeho, co bylo vyrobeno na území daného státu. Definice hrubého domácího produktu: Hrubý domácí produkt je hodnota všech finálních produktů (statků a služeb) vyprodukovaných uvnitř země během daného období. Metody měření   Měřit HDP můžeme v podstatě dvěma metodami: Spotřební (výdajovou, […]

Cíle podniku a jeho funkce (činnosti)

Podniky stejně jako jednotlivci ve svém chování sledují určitý cíl, tj . stav nebo výsledek, kterého má podnik (jednotlivec) dosáhnout. Ten závisí na účelu, pro který byl podnik založen a který je důvod jeho existence. Primárním cílem je maximalizace zisku. Dalším cílem může být snaha dlouhodobě přežít, zvýšit podíl na trhu, zničit konkurenci. Zisk v a. […]

POPTÁVKY PO ČERSKÉM ZBOŘÍ – Volha a okolí

Volha a okolí Volha je největší Evropská řeka. Její tok začíná severozápadně od Moskvy. Ze severu obtéká Moskvu a u Kazaně se stáčí na jih směrem ke Kaspickému moři (pro puntičkáře – Kaspické jezero). Za dolní Povolží se považuje dolní třetina toku, tedy v průtok Volgogradskou (dříve Stalingradskou) oblastí a Astrachaňskou oblastí, kde se Volha […]

Období liberalizace zahraničního obchodu (1990 – 1992)

V prvních letech transformace došlo k dramatickým změnám v organizaci zahraničního obchodu vedoucím k liberalizaci zahraničního obchodu.  Tyto změny umožnily rozšířit počet subjektů provozujících zahraničně obchodní činnost a vedly k růstu objemu zahraničního obchodu v dalších letech. V tomto období se naopak ve vývoji zahraničního obchodu naplno projevil transformační pokles. První kroky, které přispěly k liberalizaci zahraničního obchodu, byly přijaty v roce 1990. […]