Strategické analýzy vnitřního prostředí

Směřují k vymezení zdrojů a schopností podniku, aby byl schopen reagovat na hrozby a příležitosti vznikající nepřetržitě v jeho okolí. Používají se tyto analýzy:

Evaluace dosavadní strategie

Zkoumá úspěšnost implementace strategie a porovnává výsledky reálné s očekávanými. Klade si tyto klíčové otázky: Přináší strategie očekávané výsledky? Je strategie ještě vhodná? Jsou předpoklady na nichž je dosavadní strategie založena ještě platné? Analyzují se výsledky podniku a porovnávají se s výsledky blízkých konkurentů. Hodnotí současná strategie tzn. růst či pokles relativního podílu na trhu, zisková marše v porovnání s ostatními podniky, návratnost investice. Nakonec se analyzují finanční ukazatele (zadluženost, obrat, zisk, náklady atd.)

Analýza zdrojů a kompetencí

Analyzují se hmotné, nehmotné zdroje a kompetence. Hmotné zdroje lze vidět nebo kvantifikovat. (finanční zdroje, organizační zdroje, fyzické zdroje – budovy, stroje). Nehmotné zdroje jsou hluboce zakořeněné v historii podniku (znalosti, důvěra, myšlenky, nápady). Kompetence jsou schopnosti podniku využít svých zdrojů.

Analýza hodnotového řetězce

V každém podniku probíhá řada dílčích činností. Tyto činnosti se podílejí na vytváření hodnoty. Smyslem analýzy je popsat jednotlivé činnosti z hlediska tvorby hodnoty a nákladů spojených s vytvářením hodnoty.

Analýza klíčových procesů

Analýza vede k identifikaci klíčových procesů, které jsou nezbytné pro úspěch podniku. Dále vede k rekonfiguraci klíčových procesů a případně k rozhodnutí o outsourcingu (nákup procesu u externího dodavatele např. vedení účetnictví)

Analýza exponovanosti podniku

Cílem je zhodnotit do jaké míry je podnik zranitelný zvenčí. Faktory ovlivňují exponovanost podniku jsou: potřeby a přání zákazníka, spotřebitelská základna (demografie, trendy), image, logo, institucionální překážky (patenty, licence) životní styl a ideály.

Klíčové faktory úspěchu

Ovlivňují konkurenceschopnost v daném odvětví. Pro supermarkety je klíčový pro úspěch sortiment výrobků, obrat zásob, cenotvorba. V letecké dopravě je klíčové pro úspěch efektivní využívání pohonných hmot a vytíženost letadel. Klíčové faktory úspěchu jsou v každém odvětví jiné. Příklady faktorů ovlivňující úspěch: vědecký výzkum, know-how, jedinečný talent, nízké náklady distribuce, kvalita výroby, vysoká produktivita práce, obchodní dovednosti, informační systém.

SWOT analýza

Tato analýza zkoumá silné a slabé stránky, příležitosti a ohrožení.

Silné stránky:- adekvátní finanční zdroje, dobrá pověst u odběratelů, vlastní technologie, schopní řídící pracovníci

Slabé stránky:- nevyužité kapacity, zaostávání ve výzkumu, slabá pozice na trhu, nedokonalá distribuční síť, vysoké náklady ve srovnání s konkurencí

Příležitosti:- další zákazníci, vstup na nové trhy, rozšíření nabídky, diverzifikace

Ohrožení:- konkurence ze strany nových výrobců, nepříznivý vývoj směných kurzů, rostoucí síla odběratelů nebo dodavatelů, nepříznivé demografické změny, měnící se potřeby zákazníků.