Investice Nizozemska v zahraničí

Celková hodnota nizozemských investic v zahraničí na konci roku 2002 byla 380 116 milionů euro, což je 84,7% hrubého domácího produktu Nizozemska. Celková hodnota investic České republiky v zahraničí byla ke konci roku 2002 mnohem menší, představovala pouze 2,1% hrubého domácího produktu České republiky v tomto roce. To souvisí s malou schopností českých podniků investovat. Ovšem dá se očekávat, že s růstem české ekonomiky a silou podniků budou české investice v zahraničí růst.

Nizozemsko investice v zahraničí rostly nepřetržitě v letech 1993 až 2000 , výjimkou byl pouze rok 1997. Vrcholu v objemu ročních investic bylo dosaženo v roce 2000, kdy Nizozemsko investovalo v zahraničí více než 80 miliard euro. Od tohoto roku se naopak každoročně objem prostředků investovaných v zahraničí snižuje až na necelých 1,2 miliard euro v roce 2004.

Ke konci roku 2003 byla celková hodnota nizozemských investic realizovaných v zahraničí 430 998 milionů euro. Nejvíce prostředků bylo investováno do sektoru dobývání nerostných surovin a zpracování ropy a chemických výrobků (22,4%), dále do sektoru obchodu (10,6%) a  do sektoru kovů a kovových výrobků (7,1%). V případě České republiky činila ke konci roku 2003 celková částka investic v zahraničí 58,6 miliard Kč. Z tohoto objemu byla více než polovina investována do sektoru peněžnictví a pojišťovnictví (52,7%), dále do sektoru obchodu a oprav (12,8%) a do sektoru nemovitostí a služeb pro podniky (11%). Odvětví do kterých směřují investice České republiky v zahraničí jsou tedy odlišná než odvětví, do kterých směřují nizozemské investice. Pouze do sektoru obchodu směřují přibližně stejné podíly celkových investic v zahraničí, u Nizozemska se ovšem vzhledem k celkovému objemu realizovaných investic jedná o mnohem vyšší částku.

Nizozemské investice v zahraničí nejčastěji směřují do evropských zemí (68,3% z celkového objemu investic), dále do Ameriky (22,9%) a do Asie (5,2%). Z hlediska jednotlivých zemí je největší část investic realizována ve Spojených státech Amerických (16,9%), Velké Británii (12,6%) a v Belgii (8,39%). Hranici osmi procent překročilo také Německo. V případě České republiky je rozhodující část investic v zahraničí realizována na Slovensku (30,1%), v Nizozemí (14,3%) a na Kypru (11,9%). České investice v zahraničí směřují často na Slovensko, které tvořilo před rokem 1993 s Českou republikou jednotný stát. Největší podíl nizozemských investic v zahraničí směřuje do USA.

Shrnutí

Měřeno ukazatelem otevřenosti export/HDP je otevřenost české ekonomiky větší než je tomu v případě Nizozemska. Co se týká struktury zahraničního obchodu, Nizozemsko a Česká republika se příliš neliší. U obou zemí jsou hlavními obchodními partnery země Evropské unie, především Německo. Především u exportů jsou potom významné asijské země. Nizozemsko má však také významnější obchodní styky s regionem Ameriky.

V oblasti migrace a pohybu osob je Nizozemsko mnohem otevřenější než Česká republika. Pro Českou republiku je migrace relativně nový jev a tomu odpovídá i podíl cizinců na jeho obyvatelstvu, který je asi 2,3%. Podíl cizinců na nizozemském obyvatelstvu činí 20%. V České republice od roku 2000 stoupá jak počet přistěhovalých tak počet vystěhovalých osob. V případě Nizozemska od roku 2000 klesá počet osob přicházejících ze zahraničí a naopak stoupá počet lidí odcházejících do zahraničí.

Celkový objem přímých zahraničních investic v Nizozemsku dosáhl ke konci roku 2002 podílu 74,9% na HDP. Pro Českou republiku byla tato hodnota 54,8%. Podíl PZI na HDP je v České republice tedy menší než v Nizozemsku. Stejně jako v případě České republiky kulminoval příliv přímých zahraničních investic do Nizozemska na přelomu století, poté došlo k poklesu jejich přílivu. Celková hodnota investic Nizozemska v zahraničí dosahovala ke konci roku 2002 podílu 84,7% na HDP. Pro Českou republiku je tato hodnota 2,1%. Tento výrazný rozdíl souvisí s malou schopností českých podniků investovat v zahraničí. S tím, jak bude pokračovat růst české ekonomiky a vzrůstat síla podniků se dá očekávat, že české podniky budou investovat v zahraničí více než dosud. Každoroční investice Nizozemska v zahraničí kulminovaly na přelomu století, od té doby objem investovaných prostředků klesá. České přímé investice v zahraničí naopak od roku 2000 rostou, s menším poklesem v roce 2003. Vůbec největší objem prostředků v krátké historii České republiky byl investován v roce 2004.