Strategické analýzy vnějšího prostředí

Vnější prostředí je vše co se nachází vně podniku. Pro strategické analýzy jsou zajímavé pouze ty faktory, které mají vliv na podnik. Pro zkoumání vnějšího prostředí se používají tyto analýzy:

Step analýza

Jejím smyslem je odpovědět na 3 následující otázky. 1) Které z vnějších faktorů mají vliv na podnik?, 2) jaké jsou možné účinky těchto faktorů?, 3) Které z těchto faktorů jsou v blízké budoucnosti nejdůležitější? Tato analýza se zaměřuje na následující segmenty ve vnějším prostředí.

Scénáře

Popisují alternativy budoucího vývoje založené na subjektivním hodnocení situace. Smyslem je zapojit imaginaci, stimulovat diskusi a zaměřit pozornost na strategické rozhodování. Obvykle se zpracovávají 3 verze. Scénář nejpravděpodobnějšího vývoje, pesimistický scénář, optimistický scénář.

Analýza ekonomických charakteristik odvětví

Metoda vhodná zvláště jak podpora při rozhodování o vstupu do nového odvětví. Odvětví je chápáno jako skupina podniku nabízející výrobky nebo služby, které jsou si blízkými substituty. Může to být také skupina výrobců a prodejců blízkých substitutů, které zásobují společnou skupinu zákazníků. Pro každé odvětví jsou charakteristické vztahy mezi cenou, náklady a ziskem. Ekonomika podniku je ovlivňována kapitálovou náročností, úspory z rozsahu, strukturou nákladů, determinanty cen, ziskové marše. Faktory ovlivňujíc nabídku jsou suroviny, technologie, pracovní síla. Faktory ovlivňující poptávku jsou cenová elasticita výrobků nebo služeb, míra růstu, metody nákupu.

Analýza hybných sil v odvětví

Odvětví se vyvíjí pod tlakem proměnlivých sil, které vybízejí ke změnám. Hybné síly jsou: změny ve složení zákazníků, inovace produktu, změny nákladové efektivnosti, inovace výrobního procesu, vstup nebo výstup velkých podniků do/z odvětví, regulační opatření vlády.

Analýza konkurence v odvětví – Porterův model

Stav konkurence v odvětví závisí na působení 5 základních sil a výsledkem jejich působení je ziskový potenciál odvětví

  • Ohrožení ze strany nových konkurentů:- závisí na bariérách vstupu (kapitálová náročnost, administrativní bariéry) do odvětví a reakci zavedených podniků na vstup nového konkurenta.
  • Vyjednávací síla dodavatelů:- zvýšení cen, snížení kvality dodávaných surovin. Dodavatelé jsou silní pokud jsou koncentrovaní, dodávají jedinečný produkt, mají reálnou možnost vertikální integrace, odvětví není jediným nebo nejdůležitějším odběratelem dodávaných produktů
  • Vyjednávací síla odběratelů:- odběratelé jsou silní pokud jsou koncentrovaní, nakupují ve velkém, nakupovaný produkt je standardizovaný tzn. lehce se dá zaměnit dodavatel, zisk odběratelů je nízký pak se snaží snížit náklady na vstupy
  • Ohrožení substituty: čím snadnější je nahradit existující produkty substituty tím je odvětví méně atraktivní
  • Rivalita mezi existujícími podniky: snaha každého zlepši vlastní pozici. Zvýšení rivality nastává pokud jsou podniky přibližně stejně velké, míra růstu odvětví je nízká, poskytované výrobky nebo služby nejsou diferencované.