Strategické řízení

Strategické řízení řeší základní problémy podniku a nositelem je vrcholový management. Prostřednictvím strategického řízení vrcholový management integruje podnik v jeden celek, soustřeďuje jeho síly, vytváří, upevňuje a zjišťuje systémové vazby mezi jednotlivými podnikovými činnostmi a útvary za účelem dosažení strategických cílů.

Strategické řízení je proces, ve kterém vrcholoví manažeři formulují a zavádějí strategie směřující k dosažení stanovených cílů, k souladu mezi vnitřními zdroji podniku a vnějším prostředím a k zajištění celkové prosperity a úspěšnosti podniku. Strategické řízení je základem řízení celého podniku, je východiskem všech podnikových plánů a projektů a prvkem sjednocujícím činnost všech pracovníků podniku.

Strategické řízení představuje proces tvorby a realizace rozvojových záměrů dlouhodobější povahy, které mají zásadní význam ve vývoji řízeného subjektu. Strategické řízení je zaměřeno především na to, jak pružně reagovat na dramatické změny prostředí. Základním smyslem strategického řízení je vytváření konkurenční výhody jako předpokladu podnikatelského úspěchu.

Strategické řízení se uskutečňuje prostřednictvím tvorby a realizace jednotlivých strategií. Výsledkem strategického řízení je strategie. K formulaci strategie se často využívá hierarchický přístup, založený na formulaci poslání, cílů, strategie a taktiky.

Poslání

Poslaní identifikuje základní funkci podniku, vyjadřuje smysl a účel, kvůli kterému podnik existuje. Dále vyjadřuje i vztah k základním zájmovým skupinám, především vlastníkům, zaměstnancům, zákazníkům, dodavatelům a regionu.

Vize

Vyjadřuje čím by podnik měl být. Vyjadřuje představu o budoucím stavu podniku, resp. je obrazem jeho budoucnosti. Na rozdíl od poslání má výrazně dlouhodobý charakter.

Cíle

Jsou očekávané budoucí výsledky. Jejich formulace se odvíjí od poslání a vize podniku. Cíle představují konečný stav, ke kterému by měly všechny plánované aktivity směřovat. Plány ty už jsou konkrétním popisem postupů jak mají být cíle naplněny včetně způsobů, termínů a osobní odpovědnosti. Podnikové cíle vyjadřují čeho chce podnik dosáhnout jak v krátkodobém ta dlouhodobém horizontu.