Investice ČR v zahraničí

Investice českých podniků v zahraniční nedosahují zdaleka takového objemu jako investice přicházející ze zahraničí do České republiky. Celkový objem investic realizovaný českými investory v zahraničí činil k 31.12.2003 58,6 miliard Kč.

Tuzemské investice v zahraničí v letech 1993 – 2004

Investice uskutečněné českými subjekty v zahraničí v letech 1993 – 2004 ilustruje graf. Česká republika v zahraničí nejvíce investovala v roce 2004, dále potom v roce 2002 a 2001.

Ke konci roku 1998 činil celkový objem přímých investic tuzemských investorů v zahraničí 24,0 miliard Kč a oproti předchozímu roku se tak zvýšil o 4 102,2 mil. Kč. Největší objem prostředků (5 650 mil. Kč) byl v roce 1998 investován ve formě základního kapitálu, reinvestované zisky naopak byly záporné a to ve výši –3 111,2 miliard Kč.

K 31.12.1999 zaznamenal celkový objem investic tuzemských investorů v zahraničí mírný meziroční nárůst o 1,1 miliard Kč a zvýšil se tak na 25,1 miliard Kč. Hlavním důvodem pro realizaci českých přímých investic bylo zabezpečení odbytu českého zboží v zahraničí prostřednictvím obchodních organizací, v menší míře se jednalo o rozšíření výroby založením výrobních kapacit v zahraničí.

Ke konci roku 2000 dosáhl stav přímých investic domácích investorů v zahraničí hodnoty 27,9 miliard Kč a meziročně se tak zvýšil o cca 2,8 miliard Kč. Ze struktury přímých investic do zahraničí vyplývá, že většina zahraničních afilací vykazuje doposud ztrátu. Vzhledem k celkově nízkému objemu investovaných prostředků se oblast odlivu přímých investic vyznačuje proměnlivou teritoriální i odvětvovou strukturou. Celkový objem prostředků investovaných v zahraničí podstatně snižuje postupná likvidace bývalých podniků zahraničního obchodu.

Objem přímých investic tuzemských investorů v zahraničí činil k 31.12.2001 42 miliard Kč a meziročně se tak zvýšil o cca 13,2 miliard Kč. I nadále pokračuje trend investování do sektoru služeb nad sektorem zpracovatelského průmyslu. Podíl sektoru služeb se oproti roku 2000 nadále zvětšil a tento sektor tak zaujímá téměř 90% z celkových prostředků investovaných v zahraničí formou přímých investic. Rozhodující část nadále směřuje do odvětví peněžnictví a obchodu a oprav. Nadále tedy platí, že české investice v zahraničí jsou určeny převážně snahou o zabezpečení odbytu tuzemské výroby prostřednictvím obchodních organizací v zahraničí, případně potřebou umístění volných finančních prostředků. V teritoriální struktuře českých investic v zahraničí si udržují stabilní pozici sousední země, především Slovensko.

Ke konci roku 2002 zaznamenal stav přímých tuzemských investic v zahraničí nárůst  o 3 miliardy Kč a jejich celkový objem k 31.12. činil 44,4 miliard Kč. Stejně jako v minulých letech platí, že investiční aktivita tuzemských společností v zahraničí nemá zatím širokou základnu a hospodářské výsledky zahraničních dceřinných společností ve svém souhrnu podléhají značným výkyvům. Největší objem tuzemských investic směřuje trvale na Slovensko, jehož podíl na přímých investicích České republiky v zahraničí se zvýšil z 24% na 36%.

Ke konci roku 2003 objem tuzemských investic v zahraničí meziročně vzrostl o 14 miliard Kč a dosáhl tak hodnoty 58,6 miliard Kč. K největšímu nárůstu investic došlo v odvětvích nemovitostí a služeb pro podniky, dobývání nerostů a finančního zprostředkování.