Taktické řízení

Taktické řízení má za úkol stanovit a řídit postupy a prostředky, které vedou k nejefektivnější realizaci strategie podniku. Strategické řízení se realizuje na úrovni vrcholového managementu, taktické řízení probíhá především na střední úrovni managementu. V taktickém řízení dochází ke konkretizaci strategických cílů a prostředků. To umožňuje větší konkrétnost, ve větší míře jsou využívány kvantitativní cíle, jako např. objem prodeje, podíl na trhu, výše zisku atd. Výsledky taktického řízení jsou zřetelné mnohem dříve a jsou snadněji zjistitelné a kvantifikovatelné.

Operativní řízení

Představuje poslední, nejnižší článek v hierarchii podnikového řízení. Jedná se o velmi konkrétní a detailní řízení v krátkém časovém horizontu, ve čtvrtletí, měsících, dekádách. Operativní řízení směřuje k co nejefektivnějšímu využití stávajících zdrojů podniku a k zachování jeho likvidity. Úkoly operativního řízení jsou orientovány na řízení výnosů, nákladů a zisku, na kalkulace výrobků, využití výrobních kapacit apod. Základními nástroji které operativní řízení využívá jsou normy, limity, plán likvidity.

Podnikové plánování

Plánování představuje manažerskou aktivitu zaměřenou na budoucí vývoj organizace určující čeho a jak má být dosaženo. Plánování plní svoji roli především na úrovni taktického a operativního řízení. Výsledkem plánovací činnosti je plán. Podnikové plánování zahrnuje řadu činností, jako je např. určení výrobků a trhů, které zajistí podniku splnění jeho dlouhodobých cílů, odhad poptávky na těchto trzích za určitých cenových podmínek, všeobecné makroekonomické faktory, vývoj konkurence i technologie, odhad vývoje nákladů a cen surovin.