Založení podniku

Na počátku existence podniku vždy stojí úvaha podnikatele, co (jaké výrobky) bude vyrábět nebo jaké služby bude poskytovat. Při založení podniku je potřeba zajistit pracovní síly s odpovídající kvalifikací, vytvořit majetkovou bázi, pořízení materiálu pro zajištění plynulosti výroby, vytvoření skupiny vrcholového řízení podniku (managementu), vymezení dělby pravomoci a odpovědnosti, vytvoření adekvátní organizační struktury a kontroly.

Česká republika patří k zemím s relativně levnou, avšak vysoce kvalifikovanou pracovní silou a dostatečnou infrastrukturou.

Formalizovaným dokumentem odrážejícím založení podniku je zakladatelský projekt. Ten řeší komplexně co vyrábět – jaké jsou příležitosti na trhu, jak – na jakém zařízení vyrábět a nakonec řeší otázku dostupnosti všech potřebných zdrojů. Výsledkem zakladatelského projektu musí být informace pro podnikatele, zda je projekt reálný, proveditelný a jaký efekt mu zajistí z investovaného kapitálu.

Součástí zakladatelského podniku je zakladatelský rozpočet, který slouží nejen pro vlastní rozhodnutí podnikatele, co mu daná aktivita přinese, ale rovněž tvoří informační základ pro další investory, kteří by mu poskytli dodatečné nutné pro rozjezd podniku.

Zakladatelský projekt by měl obsahovat tyto části:

 • vymezení cílů podnikání
 • specifikace trhu, na který podnik vstupuje (velikost, podíl, konkurence, bariéry)
 • zvláštní výhody, které daný produkt přinese, čím se bude lišit od konkurence
 • způsob založení podniku, včetně míry angažovanosti zakladatele podniku (obor a předmět podnikání, velikost, právní forma)
 • dlouhodobější výhled, definování finančních cílů
 • prokázání případné cizí zdroje splácet
 • daňové zatížení
 • pojištění podniku
 • reference o osobě (osobách) zakladatele

Dále nastává volba právní formy. Má vliv hlavně na přístup ke kapitálu. Volba právní formy patří k dlouhodobě působícím rozhodnutím. Změna právní formy podniku z jedné na druhou se nazývá procesem transformace.

Kritéria podnikatele při volbě právní formy:

 • způsob a rozsah ručení (podnikatelské riziko)
 • oprávnění k řízení (vedení podniku)
 • počet zakladatelů
 • nároky na počáteční kapitál
 • administrativní náročnost podniku a rozsah výdajů spojených se založením
 • účast na zisku (ztrátě)
 • finanční možnosti, zejm. přístup k cizím zdrojům
 • daňové zatížení
 • zveřejňovací povinnost