Spolková republika Německo – VÝZNAMNÍ OBCHODNÍ PARTNER

Spolková republika Německo představuje nejvýznamnějšího obchodního partnera ČR. Její podíl na celkovém českém vývozu vzrůstal až na 41,9% v roce 1999, od té doby pak postupně klesá až na 36,4% v roce 2002. Dovoz ze SRN stoupal do roku 1998, kdy jeho účast na celkovém českém importu dosáhla 34,4%. Od roku 1998 se pak podíl dovozu z Německa na celkovém českém dovozu snižuje až na 32,5% celkového českého dovozu v roce 2002.

Vývoz do SRN od roku 1993 neustále narůstal, s výjimkou roku 2002, kdy poklesl v kontextu s celkovým vývojem českého zahraničního obchodu. Největšího meziročního nárůstu exportu bylo dosaženo v roce 2000 (72 miliard Kč), v roce 1998 (téměř 65 miliard Kč) a v roce 1999 (60 miliard Kč).

U importů ze SRN docházelo od roku 1993 také ve všech letech, s výjimkou roku 2002 (pokles o téměř 26 miliard), k nárůstu. Nejvyšší meziroční nárůsty u importů byly dosaženy v letech 2000 (68 miliard Kč), 1995 (60 miliard Kč) a v roce 2001 (téměř 56 miliard Kč).

Obchodní bilance se SRN byla až do roku 1997 (s výjimkou roku 1994) pasivní. Od roku 1998 se obchodní bilance se SRN vyvíjí jako aktivní, nejvyššího aktiva dosáhla v roce 2000 (téměř 53 miliard Kč), od roku 2000 se projevuje klesající trend.

Jak ukazuje následující tabulka, na uvedeném vývoji zahraničního obchodu se SRN se různou mírou podílejí jednotlivé zbožové skupiny SITC. Z tabulky je patrné, že nejdůležitější skupinou v obchodu se SRN je skupina 7 – Stroje a dopravní prostředky. Na tuto skupinu připadá více než 50% vývozů do SRN a téměř 50% dovozů ze SRN. Podíl vývozů ve skupině 7 se od roku 1993 do  roku 2002 téměř zdvojnásobil, podíl dovozů v této skupině naopak lehce poklesl.

Podnikání je určitá činnost, která s sebou nese i určitá rizika a závazky. Takové rizika mohou být vyvolány z více činností v daném celkovém procesu podnikání. Při tomto způsobu ukončení podnikání je však důležité aby byl jednatel při likvidaci sro zastoupen skupinou odborníků z důvodu náročnějšího procesu.