Cenné papíry

Cenné papíry

Jednoznačná definice cenného papíru neexistuje, obecně lze říci, že je to cenný papír se kterým zákon spojuje práva a povinnosti a upravuje nakládání s ním. Zákon č.591/1992 Sb., o cenných papírem také neuvádí definici cenného papíru. Poskytuje pouze demonstrativní výčet druhů cenných papírů – akcie, podílové listy, zatímní listy, dluhopisy, směnky, šeky, atd.

Zákon rozlišuje dvojí podobu cenných papírů, a to listinnou nebo zaknihovanou. V prvním případě se hovoří také o materializovaných cenných papírech a v druhém o dematerializovaných cenných papírech. Proces přeměny listinného CP na zaknihovaný je nazýván dematerializací CP.

Forma cenného papíru může být na doručitele (u akcií na majitele), na jméno nebo na řad. Převod listinného CP na doručitele se provádí předáním (tradicí), listinný CP na jméno se převádí písemnou smlouvou, listinný CP na řad se převádí rubopisem. U akcie na jméno je důležitá skutečnost, že emitent –akciová společnost vede seznam akcionářů.

Z teoretického hlediska můžeme dělit CP především na majetkové (podílnické) CP a na dluhové (obligační) CP.

Jmenovitá (nominální) hodnota CP je hodnota, která je v CP uvedena. U akcie představuje jmenovitá hodnota část základního kapitálu, který připadá na jednu akcii. Emitentem cenného papíru je subjekt, který tento cenný papír vydává. V případě akcií je to akciová společnost, která vydává (emituje) své akcie. Majitelem cenného papíru je subjekt, který cenný papír nabyde.

Emisní kurs CP je cena, za kterou CP vydává jeho emitent. Rozdíl mezi emisním kursem cenného papíru a jeho jmenovitou hodnotou je emisní ažio, pokud je rozdíl kladný a emisní disážio, pokud je rozdíl záporný (tj. v případě, že emisní kurs je nižší než jeho jmenovitá hodnota. Emisní kurs akcie musí být podle českého obchodního zákoníku buď roven  jmenovité hodnotě nebo být vyšší. Emisní ážio představuje jakousi prémii, kterou získá emitent a ze které pro majitele nevyplývají žádná práva, tak jak je to v případě vkladu do základního kapitálu. nejsou spojena práva a povinnosti.

Převoditelnost cenných papírů může být omezena. Účinnost převodu může být vázána podle stanov na souhlas valné hromady, představenstva nebo dozorčí rady, případně na jiné podmínky. Není-li převoditelnost omezena, jsou cenné papíry převoditelné bez omezení.

Registrované CP jsou cenné papíry, které jsou přijaty k obchodování na veřejném trhu. Jde o konkrétní emise akcií, které dostanou povolení od Komise pro cenné papíry (KCP) a poté jsou přijaty k obchodování na burze.

Na veřejných trzích v České republice, tj. na BCPP, a.s. a RM-Systému, a.s. se obchoduje se třemi druhy cenných papírů – akciemi, podílovými listy a dluhopisy. Akcie je CP, který vyjadřuje podíl na základním kapitálu akciové společnosti, která ho emitovala.  Na akcii jsou vázána práva a povinnosti akcionáře vůči akciové společnosti. Akciovými společnostmi jsou i investiční fondy. Od klasické akciové společnosti se IF liší tím, že jsou podrobeny zvláštnímu státnímu dohledu, který vykonává KCP. Akcionáři IF jsou tedy více chráněni než akcionáři klasické akciové společnosti.

Podílové listy vydává investiční společnost k podílovému fondu. Podílový fond není právnickou osobou, tedy nemá subjektivitu. Jde o sdružení prostředků bez právní subjektivity. Podílový fond je spravován investiční společností a majitelé podílových listů (podílníci) nemají právo, na rozdíl od akcionářů, zasahovat do správy podílového fondu. Podílové fondy se rozdělují na otevřené podílové fondy a uzavřené podílové fondy. V případě otevřeného podílového fondu má IS povinnost odkoupit od majitele podílového listu (podílníka) jeho podílové listy, jestliže o to požádá. Cena PL při tomto odkupu je stanovena zákonem, a to jako hodnota vlastního jmění (obdoba vlastního kapitálu) připadající na jeden podílový list. U uzavřeného PF IS tuto povinnost nemá. U obou typů podílového fondu mohou podílníci bez omezení prodat své podílové listy jinému investorovi, ať už přímo nebo na veřejném trhu.

Dluhopisy (obligace) jsou typem dluhového CP a vyjadřují (představují) závazek emitenta (dlužníka) vůči majiteli CP (věřiteli). Zvláštní druhy dluhopisů jsou:

  • státní dluhopis – je vydáván státem ke krytí deficitu státního rozpočtu, resp. ke krytí státního dluhu

(Státní pokladniční poukázka je krátkodobým státním dluhopisem. Neobchoduje se na českých veřejných trzích pro krátkou dobu splatnosti.)

  • komunální dluhopis – je vydáván obcí, případně bankou k financování obce
  • hypoteční zástavní list – je kryt pohledávkami z hypotéčních úvěrů, tj. nemovitostmi
  • vyměnitelný a prioritní dluhopis
  • podřízený dluhopis

Obecně se pojmy ážio a disážio spojují s kladným, resp. záporným rozdílem mezi tržní cenou CP a jeho jmenovitou hodnotou.

Každý podnikatelský subjekt je založen z totožného důvodu a to z důvodu dosahování zisku. Během celého období se firmy dostávají před některá rozhodnutí, které musí vyřešit aby podnikání mohlo fungovat dál. Pokud nejsou některé z rozhodnutí tou správnou volbou, je třeba aby se začalo uvažovat o likvidaci sro. Jelikož se jedná o náročnější proces je vhodné aby danou situaci řešili odborníci.