Daně

Daň je povinná,  nenávratná, neekvivalentní (neodpovídá jí konkrétní protiplnění) platba. Základní rozdělení daní je na daně přímé a daně nepřímé. Přímé daně dopadají přímo na konkrétního poplatníka, kterého jsme schopni určit, zatímco nepřímé daně zatěžují zboží a služby a konkrétního poplatníka nejsme schopni určit.

Přehled daní a jejich základní charakteristika:

 1. Přímé daně
 2. Daně z příjmů – dále se dělí na:
 3. Daň z příjmů fyzických osob

Předmět daně: příjmy ze závislé činnosti (mzdy), funkční požitky, příjmy z podnikání , z kapitálového majetku, z pronájmu, atd.

Charakteristika daně: jednorázově stanovovaná, klouzavě progresivní (s vyšším příjmem daňová sazba udávaná v procentech se zvyšuje pro jednotlivé části základu daně)

Výše sazby daně: 15% – 32%

 1. Daň z příjmů právnických osob

Předmět daně: příjmy z veškeré činnosti a z nakládání s veškerým majetkem

Charakteristika daně: jednorázově stanovovaná, lineární (stejná sazba pro všechny výše příjmů)

Výše sazby daně: 31%

 1. Daň z nemovitostí

Předmět daně: pozemky a stavby

Charakteristika daně: opakovaně stanovovaná, lineární

Výše sazby daně: specificky určená

 1. Daň dědická

Předmět daně: nabytí majetku děděním

Charakteristika daně: jednorázově stanovovaná,  klouzavě progresivní

Výše sazby daně: 0,5% – 20%, osvobození pro příbuzné v řadě přímé a pro manžele

 1. Daň darovací

Předmět daně: bezúplatné nabytí majetku

Charakteristika daně: jednorázově stanovovaná, klouzavě progresivní

Výše sazby daně: 1% – 40%

 1. Daň z převodu nemovitostí

Předmět daně: úplatný převod nebo přechod vlastnictví k nemovitosti,

Charakteristika daně: jednorázově stanovovaná, lineární

Výše sazby daně: 5%.

 1. Silniční daň

Předmět daně: vozidla, která jsou používána nebo určena k podnikání

Charakteristika daně: opakovaně stanovovaná, lineární

Výše sazby daně: specificky určená

 1. Nepřímé daně
 2. Daň z přidané hodnoty

Předmět daně: prodej zboží a poskytování služeb

Charakteristika daně: jednorázově stanovovaná, lineární

Výše sazby daně: 22% a 5%.

 1. Spotřební daň

Předmět daně: uhlovodíková paliva a maziva, líh, pivo, víno, tabákové výrobky

Charakteristika daně: jednorázově stanovovaná, lineární

Výše sazby daně: specificky určená

Dalším hlediskem pro rozdělení jednotlivých daní do skupin může být i druh předmětu zdanění, zda se zdaňuje důchod, majetek nebo spotřeba. Důchodovou daní je ze zákonných daní daň z příjmů. Majetkovými daněmi je daň z nemovitostí, daň darovací, daň dědická, daň z převodu nemovitostí a daň silniční. Spotřebními daněmi je daň z přidané hodnoty, jako univerzální spotřební daň, a spotřební daň, jako selektivní spotřební daň.