Rozpočtové určení daní

Přidělení jednotlivých výnosů daní nebo jejich částí jednotlivým veřejným rozpočtům určuje zákon č.243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům. Daně jejichž celý výnos je svěřen veřejným rozpočtům na jednom stupni se nazývají svěřené daně (např. daň z nemovitostí) a daně, které jsou rozděleny mezi veřejné rozpočty na více stupních se nazývají sdílené daně (např. daně z příjmů).

Ze zákona o rozpočtovém určení daní mají obce přidělen celý výnos daně z nemovitostí, které se nacházejí na území dané obce, 20,59% z celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a přibližně stejné procento celostátního hrubého výnosu daní z příjmů. Procento, kterým se jednotlivá obec podílí na stanovené procentní části celostátního výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů, určí ministerstvo financí dvěma vyhláškami. První výše procenta vychází z počtu obyvatel obce a koeficientu, který zohledňuje velikost obce. Druhá výše procenta vychází z počtu zaměstnanců v obci.

Krajské rozpočty mají přiděleno 3,1% z celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a přibližně stejné procento daní z příjmů. Procento, kterým se jednotlivý kraj podílí na stanovené procentní části celostátního výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů, je uvedeno v příloze zákona o rozpočtovém určení daní.

Ze státních fondů má přidělen výnos daně pouze jeden, a to Státní fond dopravní infrastruktury, který má přidělen celý celostátní hrubý výnos silniční daně a 20% z celostátního hrubého výnosu spotřební daně z uhlovodíkových paliv a maziv.

Zbytek výnosů daní, který tvoří největší část celkového daňového výnosu, je příjmem státního rozpočtu. Jde o celý výnos daně darovací, dědické a z převodu nemovitostí a o větší části výnosu daně z příjmů, daně z přidané hodnoty a spotřební daně.

Reálná výše příjmů a výdajů veřejných rozpočtů a toky mezi nimi

Přes veřejné rozpočty se přerozdělí necelý 1 bilión korun, což je přibližně polovina hodnoty hrubého domácího produktu. Z prostředků přerozdělovaných přes veřejné rozpočty se pak zhruba tři čtvrtiny přerozdělí přes státní rozpočet.

Vyhláška č.311/2001 Sb. o stanovení procenta, kterým se každá obec podílí na stanovené procentní části celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů