Kapitálové trhy

Primární kapitálový trh je proces, kdy emitent cenného papíru tento cenný papír nabízí a prodává prvnímu majiteli.

Sekundární kapitálový trh je proces, kdy majitelé cenných papírů nabízí a prodávají tyto cenné papíry jiným investorům, kteří tyty cenné papíry kupují.

Významnou částí sekundárního trhu jsou veřejné trhy cenných papírů. V České republice jsou tyto trhy dva: Burza cenných papírů Praha, a.s. a RM-Systém, a.s..

Burza cenných papírů Praha, a.s.

Burza cenných papírů Praha, a.s. (BCPP) je zřízena podle zákona č.214/1992 Sb., o burzách cenných papírů. Na BCPP se obchoduje se třemi druhy cenných papírů – akciemi, dluhopisy a podílovými listy.

Orgány burzy jsou:

  • valná hromada (vrcholný orgán burzy)
  • burzovní komora (statutární orgán)
  • dozorčí rada (dozorčí orgán)

Index PX 50

Burzy a ostatní veřejné trhy s cennými papíry si vytvářejí vlastní indexy, pomocí kterých sledují vývoj kurzů cenných papírů, na nich obchodovaných v čase. Mezi nejznámější indexy patří  Dow Jonesův Index na burze v New Yorku. Hlavním indexem pražské burzy je index PX 50. V bázi indexu je obsaženo padesát nejvýznamnějších emisí akcií obchodovaných (registrovaných) na burze. Hlavní hledisko pro výběr emisí akcií je výše tržní kapitalizace. Index PX 50 nezahrnuje akcie investičních fondů a holdingů z nich vzniklých, protože vývoj kurzů těchto akcií se odvíjí od kurzů akcií, které tyto uvedené společnosti mají ve svém portfoliu. Báze se obměňuje na začátku kalendářního roku a na začátku druhého pololetí.

Tržní kapitalizace znamená pokud mluvíme o tržní kapitalizaci akciové společnosti v podstatě tržní ocenění jejího základního kapitálu. Pak se tržní kapitalizace vypočítá jako součin počtu akcií a jejich kurzu. Takto jednoduše lze samozřejmě postupovat pouze v případě, že akcie mají stejný kurz. Pokud společnost vydala více emisí akcií (typicky s rozdílnými jmenovitými hodnotami), které mají odlišný kurz, pak je nutné nejprve vypočítat tržní kapitalizaci pro jednotlivé emise a poté tyto jednotlivé kapitalizace sečíst.

Obdobně se postupuje při výpočtu tržní kapitalizace celé burzy anebo její části, jako v případě výpočtu indexu PX 50. Při výpočtu indexu PX 50 jde o tržní kapitalizaci těchto padesáti emisí akcií. Musí se tedy nejprve vypočítat tržní kapitalizace pro jednotlivé emise a tyto dílčí kapitalizace pak sečíst. Základní období pro výpočet indexu bylo stanoveno datum 5.4.1994, kdy byla počáteční hodnota indexu 1000 bodů.

Faktor zřetězení K (t) zohledňuje změny v emisích, které tvoří bázi indexu. Při aktualizaci indexu emise některých společností jsou z báze vyňaty, jiné naopak zahrnuty. Mezi další změny, které zohledňuje faktor zřetězení je třeba zvýšení nebo snížení základního kapitálu jednotlivých společností, které je spojeno se změnou počtu akcií v emisi.

Kromě indexu PX 50 používá Burza cenných papírů Praha, a.s. další indexu. Jde především o indexy oborové, kde jsou jednotlivé emise rozděleny podle toho, do jakého oboru spadá společnost, která je emitovala (strojírenství, energetika, atd.), index PX GLOB, který zahrnuje veškeré cenné papíry obchodované (registrované) na burze, index PX-D, který zachycuje kurzy akcií obchodované v segmentu trhu SPAD.

RM-Systém, a.s.

Byl zřízen společností PVT, souvisí s kupónovou privatizací.

Hlavní rozdíl mezi burzou a RM-Systémem spočívá v rozdílnosti v přístupu na trhu těchto subjektů.

Obdobně jako pražská burza i RM – Systém si vytváří vlastní index PK 30, pomocí kterého sleduje vývoj kurzů emisí cenných papírů na svém trhu. Tento index zahrnuje třicet emisí cenných papírů mezi které patří i akcie investičních fondů a holdingů z nich vzniklých.

Státní dozor v oblasti cenných papírů a kapitálových trhů

Státní dozor vykonává Komise pro cenné papíry (KCP). Komise je ústředním orgánem státní správy. Vrcholným orgánem komise je pětičlenné prezídium v jehož čele stojí předseda komise.

Investice obecně

Každá investice se posuzuje ze tří hledisek:

  1. výnosnosti (ziskovosti)
  2. rizika
  3. likvidity