Veřejné finance

Veřejné finance jsou souhrnem peněžních vztahů, které souvisí s tvorbou, rozdělováním a použitím peněžních prostředků za ingerence veřejné moci. Zaměříme-li se na příjmovou stránku veřejných rozpočtů, pak veřejné finance budou mít podobu především daní a dalších povinných plateb. Pokud se zaměříme na výdajovou stránku veřejných rozpočtů půjde o peníze na provoz veřejné správy, transfery domácnostem, obranu, bezpečnost, justici a další. To vše jsou veřejné finance.

Veřejná moc v demokratických státech vzniká na základě veřejné volby. Veřejná volba může být buď přímá, což je kolektivní rozhodování všemi občany, resp. občany-voliči (volby, referendum) anebo nepřímá, což je rozhodování orgánů složených ze zástupců občanů (parlament, obecní zastupitelstvo).

Veřejné finance se přerozdělují přes veřejné rozpočty. Veřejný rozpočet lze sestavit jako vyrovnaný, kdy se příjmy rovnají výdajům, přebytkový, kdy příjmy převyšují výdaje anebo schodkový (deficitní), kdy výdaje převyšují příjmy.

Veřejný dluh je součtem všech předchozích schodků veřejných rozpočtů, zvýšený o úroky „naběhlými“ k tomuto součtu (obdobně státní dluh).

Transfery jsou převody peněžních prostředků mezi jednotlivými veřejnými rozpočty nebo mezi veřejným rozpočtem a soukromými osobami, aniž by tomuto převodu odpovídalo ekvivalentní protiplnění.

Veřejné rozpočty v České republice

Veřejný rozpočet chápeme především jako finanční plán, jako bilanci předpokládaných příjmů a výdajů. Veřejný rozpočet je významným nástrojem veřejné politiky. Veřejné rozpočty se sestavují na období jednoho kalendářního roku a sestavují se opakovaně.

Jedním ze základních znaků veřejných rozpočtů je, že jsou samostatně sestavovány a schvalovány. Dalším základním znakem veřejných rozpočtů je zákonné zajištění příjmů těchto veřejných rozpočtů, které jim zajistí alespoň částečně nezávislou existenci. Typicky jde o přidělení výnosů určitých daní. Uvedené znaky jsou znaky zásadními, které nejsou bez výjimek. Státní fondy, kromě Státního fondu dopravní infrastruktury, jsou téměř zcela závislé na finančních prostředcích ze státního rozpočtu, případně z jiných (veřejných) rozpočtů.

Podle Českého statistického úřadu jsou jako veřejné rozpočty v užším pojetí chápany státní rozpočet a územní rozpočty. (Územní rozpočty se dříve nazývaly místní rozpočty.) V České republice je to tedy státní rozpočet a rozpočty krajů a obcí. V širším (a více používaném) pojetí podle Českého statistického úřadu přistupují k výše uvedeným rozpočtům ještě rozpočty státních fondů.