Mezinárodní organizace

Mezinárodních organizací vztahujících se k ekonomické integraci je celá řada. Uvedeme si ty, které mají největší vliv na Českou republiku.

Evropská unie

První předchůdce Evropské unie vznikl v roce 1951 pod názvem Evropské sdružení uhlí a oceli (ESUO). Později v roce 1957 bylo založeno Evropské sdružení pro atomovou energii (Euroatom) a Evropské hospodářské společenství (EHS). Z těchto tří společenství vznikla v roce 1992 Evropská unie (EU), a to Smlouvou o Evropské unii (tzv. Maastrichtská smlouva). Počet členů se rozrostl na součastných patnáct (rok 2000).

Vrcholné orgány Evropské unie:

Rada (známá jako Rada ministrů nebo jako Rada EU) – členové Rady jsou ministři zemí EU, vždy z toho resortu jehož se jednání Rady týká. Pokud jde o otázky zemědělství, zasednou v Radě ministři zemědělství z členských států, kteří jsou v té době v těchto funkcích ustaveni, pokud jde o zahraniční otázky zasednou v Radě ministři zahraničních věcí. Stejné je to i pro ostatní resorty. Pokud se Rada sejde na vrcholné úrovně, tedy členské země v zastoupení hlavami států nebo předsedy vlád hovoří se o Evropské radě. Základní pravomoci jsou především v oblasti moci zákonodárné. Rada je tím hlavním orgánem, který tvoří evropské sekundární právo.

Evropský parlament – je naplňován jako klasický parlament všeobecnými a přímými volbami, které probíhají zároveň ve všech členských zemích Evropské unie. Jeho  pravomoci byly dříve především poradní, pak mu přibyly pravomoci kontrolní a v současnosti se stává stále více orgánem legislativním.

Komise (známá jako Evropská komise) – je složena z 20 komisařů jmenovaných po projednání Evropským parlamentem na základě dohody vlád členských zemí. Výkonný orgán Evropské unie.

Evropský systém centrálních bank je tvořen Evropskou centrální bankou a národními centrálními bankami. Evropská centrální banka je řízena vrcholným orgánem nazvaným Řídící rada (Governing Council). Je složena z Výkonného výboru (Executive Board) a ze všech guvernérů národních centrálních bank účastnících se EMU. Výkonný výbor je jmenován na základě společné dohody vlád členských států, na doporučení Rady, dané po konzultaci s Evropským parlamentem a dosavadní Řídící radou. V čele Výkonného výboru je prezident, jeho zástupcem je viceprezident a dále je výbor tvořen dalšími čtyřmi členy. Funkční období členů Výkonného výboru je osmileté a nemohou být jmenováni opakovaně.

Mimo Řídící radu, složenou pouze z 12 guvernérů národních bank, které se účastní měnové unie, se rozlišuje ještě Všeobecná rada (General Council) složená ze všech 15 guvernérů národních bank členských států EU.

Vrcholným orgánem WTO je Konference ministrů v níž zasedají ministři členských států. Na nižší úrovní se schází Generální rada. Mimo zasedání těchto orgánů řídí chod organizace sekretariát v čele s generálním ředitelem.

Organizace pro hospodářskou (ekonomickou) spolupráci a rozvoj (OECD)

Organizace pro hospodářskou (ekonomickou) spolupráci a rozvoj (OECD) vznikla na základě úmluvy uzavřené na sklonku roku 1960 transformací z Organizace pro evropskou hospodářskou spolupráci. Organizace pro evropskou hospodářskou spolupráci byla založena v rámci Marshallova plánu na obnovu válkou postižené Evropy. V současné době OECD sdružuje 30 zemí. V zásadě jde o nejvyspělejší země světa. Česká republika byla jako členská země přijata v roce 1995.

Hlavním cílem OECD je diskutovat, rozvíjet a zdokonalovat hospodářskou a sociální politiku svých členů. OECD vydává velké množství analytických a statistických publikací. V rámci OECD dochází ke sjednocování pravidel v hospodářské oblasti, což se projevuje například tím, že český zákon o cenných papírech rozlišuje cenné papíry vydané v členských státech OECD a ostatní cenné papíry. V rámci OECD provádějí členské státy také společnou politiku vůči ostatním států, například v oblasti „praní špinavých peněz“ v daňových rájích.

Nejvyšším orgánem OECD je Rada, která se schází buď na úrovni stálých zástupců u této organizace (nazývaných také velvyslanci) anebo jedenkrát ročně na ministerské úrovni (většinou jde o ministry zahraničí nebo financí). Rada volí každoročně svého předsedu a dva místopředsedy. Rada ustavuje výbory, kterých je v současné době asi 200. Běžnou činnost zajišťuje pod vedením výborů sekretariát v čele s generálním tajemníkem (sekretářem) se sídlem v Paříži, který má okolo 1 850 zaměstnanců. Rozpočet organizace činí v současné době zhruba 200 miliónů amerických dolarů.