Růst podniku

Po úspěšném založení obvykle následuje fáze růstu. Konkrétně to znamená, že podnik v dané komoditě nebo segmentu trhu zvyšuje objem výroby, prodeje nebo poskytování služeb. Platí že firma, který neroste, zahyne.

Klíčovým měřítkem růstu je tempo růstu tržeb (obratu)

Růst se financuje z interní zdrojů tj. zisku a odpisů nebo odprodeje majetkových částí.

Často však je potřeba růst financovat z externích zdrojů (úvěry, faktoring, forfaiting leasing, emise akcií). Růst podniku může být řešen i zcela jinou formou. Např. fúzí či rozštěpením (dva nebo více podniků, z nichž jeden podnik zaniká a jeho aktiva jsou rozprodána)

Záměrem spojování dvou a více podniků je získání dodatečné, zatím nevyužité kapacity, získání trhu, určitého know how nebo úvěrové kapacity. Nesmí se však zapomínat, že při fůzi hraje roli zákon na ochranu hospodářské soutěže. V praxi není možné fúzi realizovat vzniklo-li by dominantní postavení podniku na trhu tzn. podíl vyšší než 30% trhu.

Fáze stabilizace

Jestliže podnik zvládne bez zvláštních těžkostí růst, pak obvykle nastupuje fáze stabilizace, tj. období, kdy podnik dosáhl optimální velikosti s ohledem na příležitost trhu.

Krize a sanace

Pod pojmem krize podniku lze označit takové stádium života podniku, kdy po delší časové období dochází k nepříznivému vývoji jeho výkonnostního potenciálu, radikálnímu snížení objemu tržeb, snížení likvidity, čímž je bezprostředně ohrožena jeho další existence v případě, že tento vývoj bude pokračovat.

Jestliže krize v podniku trvá delší časové období je nezbytné ji řešit. K tomu slouží sanace. Sanace je soubor opatření přijímaných ze stany vedení podniku, jejichž smyslem je zásadní ozdravení a obnova finanční výkonnosti a prosperity firmy.

Prvním krokem při sanaci je co nejpřesnější zjištění stavu v jakém se podnik nachází. Dále zjištění příčin krize. Okruhy příčin krize jsou buď interní nebo externí. Mezi interní příčiny krize patří problémy v kvalitě výrobků, nedostatečná míra výrobkové inovace, nedostatečná distribuční síť, chybná cenová politika, vysoké úvěrové zatížení a nízká míra likvidity.

U externí příčin se jedná o faktory, které podnik sám nemůže ovlivnit, avšak mají zásadní dopad na jeho celkovou hospodářskou situaci. Patří sem např. změny úrokových měr, vývoj měnových kurzů, vývoj legislativy apod.