Kapitálová struktura podniku

Kapitálovou strukturou podniku rozumíme strukturu zdrojů (původ, pramen), z nichž majetek vznikl. Vložil-li kapitál do podniku sám podnikatel (zakladatel) nebo skupina podnikatelů hovoříme o vlastním kapitálu. Vložil-li kapitál do podniku věřitel (např. banka) hovoříme o cizím (úvěrovém, dluhovém) kapitálu – dluhu. Toto členění platí jak při založení podniku, tak i při zvětšování majetku podniku i pro financování jeho běžných potřeb.

Podnik by měl mít právě tolik kapitálu, kolik potřebuje. Má-li kapitálu více, je jeho využití nehospodárné – říkáme, že podnik je překapitalizován. Např. u akciové společnosti to znamená, že bylo emitováno více akciového kapitálu, než může být efektivně použito. Výsledkem je pak to, že akciová společnost není schopna vydělat tolik zisku, aby akcionáři dostali požadovanou míru dividend.

Má-li podnik naopak kapitálu méně, způsobuje to poruchy v chodu podniku, pak říkáme, že podnik je podkapitalizován. K tomu často dochází v období expanze podniku, kdy podnik prudce rozšiřuje výrobu a prodej, čímž spontánně rostou jeho aktiva (zásoby, pohledávky), která nejsou kryta potřebnými finančními zdroji. Podnik se zadlužuje u svých dodavatelů a tímto krátkodobým cizím kapitálem je kryt i dlouhodobý majetek. Podnik se pak dostává do platební neschopnosti, což bývá počátkem jeho konce.

Vlastní kapitál – základ podnikání

Vlastní kapitál je kapitál, který patří majiteli podniku. Tvoří jej kapitál, který podnik získal od svých majitelů (základní kapitál, kapitálové fondy) a který vydělal svou podnikatelskou činností (fondy ze zisku, nerozdělený hospodářský výsledek minulých let a hosp. výsledek běžného účetního období)

Vlastní kapitál je hlavním nositelem podnikatelského rizika ( u obchodních společností výhradním nositelem, u podniku jednotlivce spolu s jeho osobním majetkem).

Jeho podíl na celkovém kapitálu je proto ukazatelem finanční jistoty podniku (nezávislosti). Vlastní kapitál není stálou veličinou, ale mění se podle výsledků hospodaření v příslušném období.

Základní kapitál

Tvoří jej peněžité i nepeněžité vklady společníků (podílníků) do společnosti. V s.r.o. a a. s se vytváří povinně a jeho výše se zapisuje do obchodního rejstříku. V a. s. vzniká základní kapitál vydáním (emisí) akcií o určité jmenovité (nominální hodnotě.)

Kapitálové fondy

Vznikají v akciové společnosti a jsou vlastním kapitálem. Hlavní část tvoří tzv. emisní ažio (příplatek), tj. kladný rozdíl mezi skutečně dosaženou prodejní cenou a jejich cenou nominální při upisování nebo navyšování základního kapitálu. Kapitálové fondy tvoří i bezplatné převzetí majetku, dotace a kapitálové účasti.

Fondy ze zisku

Vytvářejí se přímo ze zákona. ( ve spol. s.r.o. a a.s zákonný rezervní fond, v družstvech nedělitelný fond), nebo je jejich tvorba předepsána stanovami společnosti (statutární fondy a ostatní fondy). Jsou pojistkou proti nepředvídaným rizikům v podnikání, slouží ke krytí ztrát a k překonávání nepříznivého průběhu hospodaření společnosti (proto jsou označovávány jako rezervní fondy).

Nerozdělený výsledek hospodaření (zisk)

Je část zisku po odvodu daní, která se nerozděluje mezi majitele (akcionáře), ale slouží dalšímu podnikání, nerozdělený zisk se přiděluje různým rezervním fondům.