Podnikové řízení

Obsah řízení, jeho fáze a nositelé

K dosažení základního cíle podniku, kterým je maximalizace zisku, resp. zvýšení hodnoty podniku, je nezbytné vytvořit jednotné podnikové řízení, které řídí kombinaci výrobních faktorů. Tuto činnost řídícího vrcholu označujeme jako řídící práci a souhrn všech řídících orgánů jako dispozitivní faktor. Vrcholným úkolem podnikového řízení je stanovení konkrétních podnikových cílů, jejichž prostřednictvím má být dosaženo konečného a obecného cíle.

Funkcí podniku je přetvořit vstupy ve výstupy a exportovat je do vnějšího prostředí. Řízení probíhá ve fázích, kterými jsou:

  • plánování
  • organizování
  • personalistika
  • vedení
  • kontrola

Úkolem manažerů je účinně řídit přeměnu vstupů na výstupy, vytvářet zisk a být efektivní, tj. dosáhnout žádoucího poměru mezi vstupy a výstupy. Produktivita vyžaduje účinnost (dosahování cílů) a efektivnost (použití co nejmenšího množství zdrojů).

Podnik je závislý na vnějším prostředí. Řízení podniku jako celku je úkolem vrcholového řízení podniku, které usiluje především o vzájemné skloubení jednotlivých činností tak, aby bylo dosaženo všech vytyčených cílů.

Nositeli podnikových řídích rozhodnutí jsou v tržní ekonomice buď vlastníci nebo orgány vytvořené vlastníky pro řízení podniku (vrcholový management).

V malých společnostech, vlastněných většinou jednotlivci, je vlastnictví obvykle spojeno s řízením firmy. Vlastník firmu velmi často řídí sám a je plně zainteresován na dosažení vytyčených cílů. Vykonává dvě funkce – nese kapitálové riziko a řídí podnik, což znamená, že sám přijímá všechny zásadní rozhodnutí a nese celkovou odpovědnost za rozvoj podniku.

Velké společnosti jsou obvykle vlastněny akcionáři, kteří společnost sami neřídí, ale jejím řízením pověřují vrcholové managery tzv. vrcholový management. Akcionáři na valné hromadě volí představenstvo, které buď podnik přímo řídí, nebo jmenuje vrcholový management (generální ředitel, náměstci, ředitelé) jemuž pak přísluší řízení společnosti. Vlastníci tak přejímají pouze kapitálové riziko, dochází i oddělení vlastnictví od řízení.

Řízení můžeme rozlišit na strategické, taktické a operativní podle toho čeho se týká a doby ve které probíhá.

Podnikání na slovenském trhu jako většina z nás ví, není zrovna nejlehčí činností vzhledem i na nastavené méně příznivé podmínky. V případě pokud jednatel společnosti rozhodne o likvidaci sro již z jakéhokoli důvodu, správným řešením je obrácení se na specialisty, kteří se danou problematikou zabývají. Tímto způsobem získají jistotu a přístup odborníků, kteří likvidaci provedou.