Rusko – VÝZNAMNÍ OBCHODNÍ PARTNER

Zahraničně-obchodní vztahy s Ruskem vykazovaly proměnlivý vývoj. V relativním vyjádření došlo od začátku do konce sledovaného období k poklesu jak dovozů z Ruska, tak vývozů do Ruska, v absolutním vyjádření poklesl vývoz mírně a u dovozů naopak došlo k velkému nárůstu.

Problémem česko-ruských obchodních vztahů bylo po celé období vysoké pasivní saldo obchodní bilance. To se zvyšovalo z hodnoty 20 miliard v roce 1993 až na maximálních 65 miliard v roce 2000. Od té doby opět klesalo až na hodnotu 43 miliard v roce 2002.

Ve vývozu do Ruska měla v letech 1993 až 2002 nejsilnější postavení skupina strojů a dopravních prostředků, u které ovšem došlo k mírnému poklesu podílu na vývozech. Druhé nejsilnější postavení měla v roce 2002 skupina průmyslového zboží podle druhu materiálu, u které došlo naopak během sledovaného období k nárůstu.

Ve zbožové struktuře dovozů má dominantní postavení skupina minerálních paliv a maziv, u které sice došlo za sledované období k mírnému poklesu podílu, i tak se však na importech z Ruska podílí téměř osmdesáti procenty. Pasivní výsledek celkové bilance s Ruskem, který se projevuje po celé sledované období je tedy generován převážně ve skupině minerálních paliv a maziv.