Hodnocení pracovníků

Jedním z předpokladů kvalifikované personální práce je kvalitní systém hodnocení zaměstnanců a jejich výkonů. Hodnocení zaměstnance a jeho výkonu je nedílnou součástí řídící práce každého nadřízeného vůči zaměstnanci a je předpokladem pro rozhodování o dalším vývoji jeho činnosti v organizaci. Musí být proto systematické a objektivní. Základem hodnocení je specifikace pracovních úkolů, popř. popis pracovních míst a […]

Plánování zaměstnanců

Plánování profesní a kvalifikační struktury zaměstnanců patří k nejdůležitějším úkolům personálního řízení a má velký vliv na úspěšný rozvoj organizace. Předpokládá předvídání vývoje potřeb zaměstnanců, způsob ovlivňování pohybu zaměstnanců mezi firmou a okolím i mezi jednotlivými vnitropodnikovými útvary. Cílem plánování zaměstnanců je dosáhnou rovnováhy mezi potřebou pracovních sil a použitelnými zdroji a uspokojit tuto potřebu v souladu […]

Personální práce

Obsah a cíle personální práce ve firmě Kvalitní a výkonný personál (lidské zdroje firmy) musí být na takové úrovni, která zabezpečuje splnění cílů firmy v náročném konkurenčním podnikatelském prostředí. Cílem personální práce je jak zabezpečení potřebné kvantitativní stránky lidských zdrojů (počet, struktura a formální kvalifikace), tak zabezpečení jejich kvalitativní stránky (výkonnost, tvořivost, motivace a identifikace s cíli […]

Sestavení rozpočtu

Je závěrečnou částí obchodního plánu. Dochází  při něm k porovnání příjmů a výdajů spojených s dosažením požadované výše odbytu. V úvahu se přitom berou i náklady, které jsou spojeny s uplatněním nástrojů marketingového mixu (náklady na reklamu, skladování apod.). Marketingové techniky Plnění marketingových funkcí je podmíněno použitím řady nástrojů a technik. Patří k nim především informační techniky, které umožňují marketingovým […]

Obchodní plán

Je základním nástrojem řízení obchodní (odbytové, prodejní) činnosti. Sestavení obchodního plánu probíhá v těchto etapách: Tržní diagnóza Charakterizuje momentální tržní situaci podniku. Zjišťuje v jaké míře se jednotlivé výrobky podílejí na generování obratu, zisku, cash-flow a jaký je jejich tržní podíl. Předmětem analýzy bývají i jednotlivé skupiny zákazníků a jejich charakteristiky např. z hlediska teritoriálního, příjmového, sociálního, věkového […]

Odbyt (marketing)

V každé společnosti založené na dělbě práce vyvstává nutnost završit výrobní proces dovedením výrobku (služeb) ke spotřebiteli. Toto dovršení podnikového procesu, zaměřeného na uspokojování cizích potřeb, nazýváme odbytem. Realizace tohoto procesu vyžaduje, aby jeden subjekt přenechal jinému subjektu za peněžní nebo věcnou protihodnotu své statky (výrobky nebo služby). V centrálně řízeném hospodářství se odbyt realizuje na základě […]

OBCHOD V ČR

Česká republika představuje malou otevřenou ekonomiku, která patří v celosvětovém měřítku k nejotevřenějším. Má silné vazby v hospodářských vztazích, pro svou velikost však nemůže ovlivnit své zahraniční obchodní partnery. Za její výhodu při zapojování se do mezinárodních obchodních vztahů lze považovat především její geografickou polohu, kvalifikovanou a levnou pracovní sílu a vysokou úroveň vzdělávání. V oblasti zahraničního obchodu došlo […]

Výrobní činnost podniku

Výrobní činnost v rozhodující míře ovlivňuje efektivnost podniku a konkurenční schopnost jeho výrobků. Při přípravě výroby a ve výrobě samotné se rozhoduje o snižování  výrobních nákladů, o zkracování dodacích lhůt, o zvyšování užitečnosti výrobků, o šíři sortimentu, které jsou v současné době považovány za hlavní konkurenční výhodu. Ve větších podnicích  se výrobní činnost řídí, v čele stojí výrobní […]

Investice Nizozemska v zahraničí

Celková hodnota nizozemských investic v zahraničí na konci roku 2002 byla 380 116 milionů euro, což je 84,7% hrubého domácího produktu Nizozemska. Celková hodnota investic České republiky v zahraničí byla ke konci roku 2002 mnohem menší, představovala pouze 2,1% hrubého domácího produktu České republiky v tomto roce. To souvisí s malou schopností českých podniků investovat. Ovšem dá se očekávat, […]

Taktické řízení

Taktické řízení má za úkol stanovit a řídit postupy a prostředky, které vedou k nejefektivnější realizaci strategie podniku. Strategické řízení se realizuje na úrovni vrcholového managementu, taktické řízení probíhá především na střední úrovni managementu. V taktickém řízení dochází ke konkretizaci strategických cílů a prostředků. To umožňuje větší konkrétnost, ve větší míře jsou využívány kvantitativní cíle, jako např. […]