Personální práce

Obsah a cíle personální práce ve firmě

Kvalitní a výkonný personál (lidské zdroje firmy) musí být na takové úrovni, která zabezpečuje splnění cílů firmy v náročném konkurenčním podnikatelském prostředí.

Cílem personální práce je jak zabezpečení potřebné kvantitativní stránky lidských zdrojů (počet, struktura a formální kvalifikace), tak zabezpečení jejich kvalitativní stránky (výkonnost, tvořivost, motivace a identifikace s cíli firmy)

Mezi ekonomickými a sociálními cíli je konkurenční vztah. Snížení personálních nákladů může zapříčinit menší motivaci zaměstnanců tím menší výkon, což se projeví na výkonu celého podniku.

Účinným řešením rozporu mezi ekonomickými a sociálními cíli může být realizace různých forem účasti na hospodářských výsledcích organizace, zaměstnanecké akcie, bonusy a benefity.

Obsah personální práce vychází z cílů personálního řízení, které jsou nezbytnou součástí práce vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení, tj. všech, kteří řídí činnost jiných zaměstnanců.

Organizace personální práce

Personální práce ve firmě se realizuje v určité organizační struktuře, která je závislá na organizačním uspořádání firmy, velikosti a struktuře lidských zdrojů.

Personální práce ve firmě se realizuje prostřednictvím celé řady činností, které zabezpečuje převážně personální útvar. Činnosti personální práce jsou:

  • plánování zaměstnanců (plánování potřeby zaměstnanců, jejich počtu, profesní a kvalifikační struktury a rozmístění)
  • získávání a výběr zaměstnanců (určení způsobů a metod pokrytí potřeb zaměstnanců, zahrnuje metody vnějšího i vnitřního výběru zaměstnanců)
  • rozmisťování zaměstnanců (zařazování do pracovní činnosti, ukončování pracovního poměru, penzionování zaměstnanců)
  • hodnocení pracovníků (pro potřeby personálního rozvoje organizace i plánování osobního rozvoje zaměstnanců)
  • hodnocení práce a popis pracovních míst
  • odměňování (tvorba nástrojů pracovní motivace a firemních mzdových systémů
  • firemní systémy vzdělávání (plánování vzdělávání, jeho příprava a organizace)
  • kolektivní vyjednávání (jednání zaměstnavatelů a odborů, příprava jednání pro uzavření kolektivní smlouvy, vedení pracovně právních agend)
  • sociální péče (organizace sociálních služeb, bezpečnost a ochrana zdraví při práci, zdravotní péče, kontrola pracovních podmínek, sport, rekreace, kultura atd.)
  • personální informační systém (pro potřeby firmy i externí orgány – úřad práce, personální administrativa

Pro plnění funkcí personálního útvaru je důležité jeho organizační upořádání a začlenění do struktury řízení firmy. Je závislé na velikosti firmy a existující struktuře řízení. Personální ředitel je zpravidla členem vrcholového vedení firmy. Možností organizačního členění personálního útvaru je celá řada. Ve velkých a středních firmách je personální útvar rozčleněn na řadu odborných oddělení. V malých firmách je personální činností pověřen zpravidla některý z vedoucích zaměstnanců. Vysoce úspěšné organizace se od méně úspěšných odlišují především ve způsobu, kterým dokáží formovat lidské zdroje firmy a maximálním způsobem je motivovat k vysoké výkonnosti a pozitivnímu vztahu k firmě.

Během celého podnikání se můžeme setkat s množstvím nečekaných okolností, které mohou v konečném důsledku vézt až k rozhodnutí o likvidováni sro. Takové rozhodnutí není však pro množství podnikatelů lehké, protože si s ním nedokážou poradit sami a proto je vhodným řešením kontaktovat zkušených lidí, kteří se v daném oboru nacházejí.