Efektivnost podniku a její základní kategorie

Výrobní faktory a jejich klasifikace

 • Výrobou je činnost která tvoří hodnotu. Výroba zahrnuje všechny hospodářské činnosti spojené se zajištěním výrobků a služeb, tj. statků pro konečného spotřebitele. V užším pojetí se výrobou rozumí zpracování surovin a materiálů do finálních statků.
 • Aby se mohla výroba uskutečnit, musí se spojit tři výrobní faktory. Jsou to půda (A), práce (L) a kapitál (K).
 • Z hlediska podnikové ekonomiky je členění výrobních faktorů modifikováno a více konkretizováno. Podnikové výrobní faktory jsou pak tyto:
  1. dispozitivní (řídící) práce (podnikové řízení)
  2. výkonná práce,
  3. dlouhodobý hmotný majetek (pozemky, budovy, stroje, nástroje atd.)
  4. materiály (suroviny, provozní látky atd.)
 • Výrobní faktor 1 se označuje jako dispozitivní výrobní faktor, výrobní faktory 2-4 se označují jako elementární výrobní faktory.

Dispozitivní faktor

Ten má rozhodující význam. Někdy se označuje jako management, organizace, manažerský talent. Bez tohoto výrobního faktoru nemohou být ostatní výrobní faktory účelně a hospodárně využívány. Jeho úkolem (managementu) je zajistit optimální kombinaci všech výrobních faktorů. Management provádí řadu činností od plánování, vytváření organizace, rozdělování úkolů, běžného rozhodování, koordinace až po kontrolu plnění cílů a dílčích úkolů včetně dohledu. Sem zahrnujeme i controlling a vnitřní audit.

Každý podnikatelský subjekt je založen z totožného důvodu a to z důvodu dosahování zisku. Během celého období se firmy dostávají před některá rozhodnutí, které musí vyřešit aby podnikání mohlo fungovat dál. Pokud nejsou některé z rozhodnutí tou správnou volbou, je třeba aby se začalo uvažovat o likvidaci sro. Jelikož se jedná o náročnější proces je vhodné aby danou situaci řešili odborníci.

Výkonná práce

Je druhým významným podnikovým výrobním faktorem. Je to lidská energie a duševní schopnosti vynakládané pracovní silou (člověkem) při výrobě statků. Způsobilost pracovní síly k výkonu určitých činností závisí na tělesné konstituci, nadání, věku, přirozených vlohách, stupni vzdělání, odborné výchově a praktických zkušenostech. Cenou práce jsou mzdy (u managementu obvykle hovoříme o platech) a další osobní (personální) náklady.

Mzdové náklady tvoří hrubá mzda, tj. součet základní mzdy (časové, úkolové, prémiové), přesčasové mzdy (mzda a příplatky za přesčasové hodiny včetně příplatků za práci v sobotu a neděli, svátky, noční práce, práci ve ztížených pracovních podmínkách) a vedlejší mzdové náklady (placená dovolená, dny svátků, placené dny pracovní neschopnosti, placené prostoje, zákonné sociální dávky)

Množství outputu (výrobků) připadající na jednoho pracovníka, označujeme jako produktivitu práce.

Dlouhodobý hmotný majetek

 • Dříve nazýván investiční majetek, zahrnuje soubor věcných prostředků, které nejsou spotřebovávány v jednom výrobním cyklu (jako např. materiál), ale slouží v podniku delší dobu. (z praktických důvodů je pro něho stanovena i minimální cena 40 tisíc Kč a doba používání delší než 1 rok).
 • Patří sem pozemky, budovy, stavby, stroje, nástroje, dopravní prostředky, výpočetní technika.
 • Rozlišujeme technickou a ekonomickou životnost. Technická životnost je dána způsobilostí plnit technický (výrobní) účel, tj. produkovat technicky nezávadné statky (výrobky a služby). Ekonomická životnost je dána jejich schopností zajistit potřebnou hospodárnost, tj. vyrábět statky s takovými náklady, které jsou schopné konkurence.
 • Tyto prostředky v době své životnosti ztrácí svou užitnou (rychleji obvykle na konci své životnosti) i tržní hodnotu (rychleji obvykle hned po uvedení do provozu.) Užitnou i tržní hodnotu ztrácí nejen tím, že jsou používány, ale i vlivem technického pokroku, který přináší nové dokonalejší prostředky.
 • Vyjádření postupného snižování jejich hodnoty jsou odpisy. Ty jsou nákladovou položkou a jako takové jsou součástí ceny výrobků produkovaných těmito prostředky. Prodejem výrobků se částky odpisů vrací do podniku (odpisy plní nejen funkci nákladovou, ale i střádací). Výše odpisů ovlivňuje výši zisku (čím vyšší jsou odpisy, tím nižší je zisk), jsou pro daňové účely zákonem předepsány způsoby odpisování a odpisové sazby pro jednotlivé skupiny dlouhodobých aktiv. Odepisování je buď rovnoměrné (lineární) nebo zrychlené (degresivní). Dlouhodobý majetek je zatříděn do odpisových skupin a pro každoou skupinu je stanovena doba odpisování a roční dopisové sazby. Pozemky a umělecká díla se však podle zákona neodepisují.
 • S hmotným majetkem jsou spojeny i další náklady – pojištění a majetkové daně.

Materiál

 • Sem patří suroviny, základní materiály, pomocné a provozní materiály, součástky, obaly atd. Počítáme sem i energii.
 • Suroviny jsou přírodní látky v původním stavu (např. žel. Ruda) zákadní materiály jsou částečně zpracovány a stávají se základní substancí výrobku (ocel, plechy) pomocné materiály napomáhají ke vzniku výrobku, netvoří však jeho hlavní látkovou substanci (např. barvy, lepidla), provozní látky nevcházejí do výrobku, ale napomáhají k jeho vzniku (např. mazadla, palivo).

Napsat komentář