Odvětvová a teritoriální struktura přímých zahraničních investic v ČR

Největší objemy přímých investic přicházejí do České republiky z Nizozemí a z Německa. Z těchto dvou zemí pochází více než 50% investovaného kapitálu. Třetím největším investorem je Rakousko s podílem 12% na celkovém objemu investic. Mezi osmi nejvýznamnějšími investory zůstávají ještě Francie, USA, Velká Británie, Belgie a Švýcarsko. Země Evropské unie se na přílivu investic do ČR podílejí 88%, přičemž celých 85% připadá na původní členské země EU.

Největší podíl zahraničních investic (téměř 17%) zaujímalo k 31.12.2003 odvětví peněžnictví a pojišťovnictví. Druhé největší množství zahraničních investic směřuje do odvětví obchodu a oprav, jehož podíl oproti roku 2002 poklesl . Další největší podíl zaujímá odvětví nemovitostí a služeb pro podniky. Odvětvovou strukturu přímých zahraničních investic v České republice zachycuje následující graf.

Faktory přílivu přímých zahraničních investic do ČR

Rozhodnutí o realizaci zahraniční investice je z hlediska investující společnosti zásadní otázka. Při rozhodování o tom kam nasměrují své peníze berou investoři v úvahu mnoho kritérií. Hlavním kriteriem v rozhodovacím procesu jsou výrobní náklady v porovnání s náklady výroby v mateřské zemi a jiných zemích a politická a ekonomická stabilita země.

Faktorů, které rozhodují o tom, zda bude daná investice uskutečněna, je celá řada. Základní význam mají produktivita práce, výrobní náklady, disponibilita kapitálu, infrastruktura hostitelské země i relativní vyspělost trhu a disponibilní přírodní zdroje. Samotná kvantifikace faktorů ovlivňujících příliv investic je obtížná. Nelze ani obecně stanovit pořadí jejich důležitosti, neboť význam jednotlivých faktorů se v různých případech liší. Rovněž nelze tyto faktory posuzovat izolovaně, protože vždy působí zároveň a vzájemně se ovlivňují.

Podle publikace World Investment Report 1998, kterou vydává UNCTAD působí na rozhodování investorů o alokaci investic řada faktorů, které jsou rozděleny do kategorií ekonomické, politické a obchodní. Výsledky průzkumu mezi investory ukazují jako nejvýznamnější podpůrné faktory pro umístění investice cenu práce, kvalifikaci pracovní síly, vztah k investorům, makroekonomickou stabilitu, integrační vyhlídky a směnitelnost měny.