Období recese po měnové krizi (1998 – 1999)

V letech 1998 – 1999 procházela česká ekonomika obdobím recese. Po značném zpomalení v roce 1997 byl v roce 1998 zaznamenán hospodářský pokles, jehož klíčovým faktorem bylo snížení domácí poptávky, která ještě v roce 1996 táhla ekonomický růst. Situace  zahraničního obchodu se znatelně zlepšila v roce 1998, kdy exporty prudce vzrostly o 17,7% zatímco importy vzrostly pouze o 7,8%. Rok 1999 byl charakterizován nízkou výkonností ekonomiky, která s obtížemi překonávala recesi.

Na druhé straně pozitivním rysem vývoje ekonomiky bylo snížení vnější nerovnováhy. Zahraniční obchod těžil z oslabení koruny a z oživení v Německu a na Slovensku. Deficity běžného účtu platební bilance klesly na 80 miliard v roce 1998 a 64 miliard v roce 1999.

Období oživení ekonomiky (2000 – 2004)

Od roku 2000 vstoupila česká ekonomika do fáze hospodářského růstu (HDP ve stálých cenách vzrostl o 3,9%), který započal již v posledním čtvrtletí roku 1999 a který pokračuje až do roku 2004, ovšem s menším zpomalením v letech 2001 a 2002. Hlavním faktorem růstu jsou investice do fixního kapitálu, růst stavebnictví, vzestup spotřeby a růst exportu v důsledku konjunktury v západní Evropě. Došlo také k výraznému vzestupu průmyslu, který byl spojen s nárůstem produktivity práce. Tato skutečnost bývá považována za hlavní faktor lepšího uplatnění českých exportů na světových trzích.

Dynamika růstu vývozu zboží a služeb byla velká v roce 2000 a 2001, ovšem prudce poklesla v roce 2002 a to pouze na hodnotu 2,1%. To bylo do značné míry způsobeno poklesem výkonnosti ekonomik zemí Evropské unie, zejména pak hlavního obchodního partnera SRN. V roce 2003 došlo k oživení, které bylo reakcí na růst světové ekonomiky, a dynamika růstu vývozu zaznamenala hodnotu 7,3%. K poklesu, i když ne tak markantnímu, došlo v roce 2002 i u dovozů. Deficity běžného účtu platební bilance se od roku 2000 snižovaly, když klesly z hodnoty 120 miliard v roce 2000 na necelých 70 miliard v roce 2003. Vývoj salda obchodní bilance se skupinami zemí v průběhu 90. let je zaznamenán v následujícím grafu.

V každém podnikání může nastat situace, která může vyústit až k nečekaným rozhodnutím. Pokud již není jiná možnost jak rozhodnout o likvidaci sro, vhodná cesta je obrátit se na odborníky, kteří se danou problematikou zabývají a mají již mnoho zkušeností.