Hrubý domácí produkt

Pojem hrubého domácího produktu

Hrubý domácí produkt (HDP) je nejvýznamnějším ukazatelem výkonnosti ekonomiky. Představuje úhrn všeho, co bylo vyrobeno na území daného státu.

Definice hrubého domácího produktu:

Hrubý domácí produkt je hodnota všech finálních produktů (statků a služeb) vyprodukovaných uvnitř země během daného období.

Metody měření

  Měřit HDP můžeme v podstatě dvěma metodami:

  1. Spotřební (výdajovou, produktovou)
  2. Výrobní (důchodovou, nákladovou)

Spotřební metoda

Tato metoda je založena na úvaze, že cokoli se v ekonomice vyprodukuje, musí se na druhé straně také spotřebovat. Realita ovšem není tak jednoduchá, musíme se snažit co nejpřesněji spočítat to co se vyprodukovalo, snažit se obsáhnout všechny položky a na druhé straně si dát pozor, abychom nějakou položku nezapočítali dvakrát.

Konečná spotřeba domácností (C) zahrnuje veškeré výdaje domácností, které jsou vynaloženy na nákup zboží a služeb. To bude představovat drtivou většinu výdajů domácností. Do této kategorie nebudou výdaje, které nejsou vynaloženy na nákup zboží nebo služeb (tedy složek hrubého domácího produktu) jako je například vklad peněz do banky, splátky úvěru, atd.

Konečná spotřeba vlády (G) bude zahrnovat výdaje veřejných rozpočtů, tedy nejen státního rozpočtu na konečnou spotřebu. Do této kategorie nebudou opět zahrnuty výdaje, které nejdou na nákup zboží nebo služeb, např. transferové platby (jde o převody kterým neodpovídá žádné plnění v podobě zboží nebo služby). Naopak do této kategorie budou spadat například výdaje státu na platy vojáků nebo učitelů. Tím, že voják slouží vojenskou službu nebo učitel učí vytvářejí také část HDP. Do položky konečná spotřeba vlády se započítává i konečná spotřeba neziskových organizací, protože i ty jsou konečným spotřebitelem, který dále nic neprodukuje se ziskem.

Investice neboli tvorba kapitálu (I) zahrnuje především výdaje podnikatelů na pořízení hrubého fixního kapitálu, což jsou podle účetních předpisů  výdaje na pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, který se odepisuje (nebude se to týkat pozemků, které nejsou součástí HDP). Musí jít samozřejmě o nově vytvořenou hodnotu. Nemůže jít například o následnou koupi budovy, protože pak by jedna budova byla započítána několikrát. Tuto kategorii zavádíme proto, že zatímco výdaje podnikatelů do stanovené hranice jsou zahrnuty do cen jimi produkovaného zboží a služeb, výdaje nad stanovenou hranici již nelze podle právních předpisů zahrnout přímo do nákladů a musí se odepisovat, takže v daném roce se část tohoto investičního majetku dostane do HDP přes ostatní položky výše uvedeného vzorce. Jenže nás zajímá, kdy se budova opravdu postavila, tedy, kdy byl HDP skutečně vyprodukován, proto zavádíme tuto kategorii. Další složkou položky investice bude stav nebo přesněji změna stavu zásob. Jde o situaci, že určité zboží se vyprodukuje v měřeném období, ale v tomto období se neprodá, není proto zahrnuto pod položky konečná spotřeba. Podobně se v daném období prodá zboží, které se vyprodukovalo v minulém období.

Do vzorce pro výpočet HDP spotřební metodou je také nutno zahrnout produkci, která sice byla vyprodukována na území daného státu (je tedy součástí jeho HDP), nebyla však na tomto území spotřebována, ale byla vyvezena mimo toto území. Proto je ji třeba připočítat. Naopak v konečné spotřebě se promítlo zboží a služby (nárůstem této položky), které nebyly vyprodukovány na území daného státu, ale byly dovezeny ze zahraničí. Toto zboží a služby je nutno odečíst. Rozdíl mezi vývozem a dovozem se nazývá čistý vývoz a značí se X nebo En.

Srovnání hrubého domácího produktu s hrubým národním produktem

Hlavní rozdíl mezi oběma veličinami spočívá v tom, že zatímco HDP je vázán na území dané země, hrubý národní produkt (HNP) je vázán na obyvatelstvo dané země.

U HNP se připočítávají výnosy z majetku obyvatel daného státu v zahraničí. Jde například o zisky, které vytvořily zahraniční obchodní společnosti ve vlastnictví obyvatel daného státu, respektive v praxi jde o tu část zisku, která je měřitelná s potřebnou přesností, tedy například o vyplacené dividendy. Bude-li občan USA pracovat například v Kanadě jeho mzda bude součástí HNP Spojených států a HDP Kanady. Podobně pokud Američan založí společnost v Kanadě, zisky plynoucí z této společnosti (tedy vytvořené tímto kapitálem) budou součástí amerického HNP (nikoli však amerického HDP) a součástí kanadského HDP, protože jde o kanadské území (nikoli však kanadského HNP).

HNP používaly USA až do roku 1991, kdy přešly na HDP. Rozdíl mezi tehdejším HDP a HNP v USA byl asi 1%. V některých státech je však tento rozdíl větší.

Slovo investice, stejně jako slovo kapitál se v ekonomii používá ve velkém množství významů. Vždy je nutno sledovat v jaké souvislosti jsou tato slova použita.