Nezaměstnanost

Na trhu práce působí obdobné faktory jako na jiných segmentech trhu. Poptávka po práci a nabídka práce hledají rovnováhu jako poptávka po zboží a nabídka zboží. Na křivku poptávky po prácí působí faktory jako je ekonomický růst spojený s poptávkou po zboží, které podnikatelé vyrábějí. Na křivku nabídky práce mají vliv takové faktory jako je výše podpory v nezaměstnanosti a výše inflace.

Součet zaměstnaných a nezaměstnaných se nazývá pracovní síla, což je pojem používaný ČSÚ anebo ekonomicky aktivní obyvatelstvo, což je pojem používaný v teoretické ekonomické literatuře.

Pro výpočet nezaměstnanosti v České republice je potřeba, aby nezaměstnaný, kterým může být pouze fyzická osoba s věkem minimálně 15 let, splnil následující tři základní kritéria:

  1. být bez práce, to znamená, že nejsou v placeném zaměstnání ani nejsou sebezaměstnané
  2. hledat aktivně práci, to znamená být registrován u úřadu práce nebo soukromé zprostředkovatelny práce, využívat inzerce, hledání práce v podnicích, podnikání kroků k vlastnímu podnikání.
  3. být připraven k nástupu do práce nejpozději do 14 dnů

Zaměstnaní jsou pak všechny 15-leté a víceleté fyzické osoby, které jsou buď:

  1. zaměstnanci – osoby s formální vazbou k zaměstnání, tzn. Že jsou v pracovním poměru nebo pracují na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce nebo jiné smlouvy jejich obsah se blíží smlouvám podle pracovního práva (např. tzv. autorské smlouvy – tedy většinou smlouvy o dílo, jejichž obsahem je vytvoření díla, chráněného autorským právem)
  2. sebezaměstnaní – jsou všechny fyzické osoby, které jsou podnikateli podle zákona a všichni členové produkčních družstev – převážně zemědělských

Nezaměstnanost můžeme dělit podle několika hledisek. Podle příčin se nezaměstnanost dělí na:

  • frikční – je způsobena potřebou času, který potřebuje osoba, která ztratila zaměstnání k tomu, aby našla nové
  • strukturální – jde o postižení celého odvětví ekonomiky nezaměstnaností (např. v hornictví), tzn., že v jiných odvětvích je dostatečný počet volných míst, která pojmou alespoň část nezaměstnaných, ale ti je nemohou vykonávat, protože nemají patřičnou kvalifikaci – musí se tedy např. rekvalifikovat
  • cyklická – je spojena s hospodářským cyklem, kdy při recesi ekonomiky vzrůstá nezaměstnanost
  • sezónní – souvisí s nepotřebností pracovních sil v určitém odvětví v určité části roku (např. zemědělství v zimě)

Další možností, jak dělit nezaměstnanost je ji rozdělit na dobrovolnou a nedobrovolnou. Dobrovolná nezaměstnanost vzniká tehdy, když nezaměstnaný hledá práci za vyšší mzdu než jaká na trhu převládá a nemůže ji najít. Jako nezaměstnanost nedobrovolnou označujeme situaci, kdy nezaměstnaní jsou ochotni přistoupit na mzdu, která na trhu převládá, ale nemohou ji najít.