Druhy financování podniku

Vnitřní (interní) financování

Zdrojem kapitálu je podniková hospodářská činnost, jejímž výsledkem je zisk, resp. odpisy a dlouhodobé rezervní fondy.

Vnější (externí) financování

Kapitál přichází z vnějšku, mimo podnik. Hlavními zdroji jsou vklady a podíly zakladatelů, vlastníků a spoluvlastníků tj. financování z vlastních zdrojů, dále financování z cizích zdrojů jako jsou obligace (dlužní úpisy) všech druhů, půjčky (úvěry)

Novou formou vnějšího financování je leasing, ve kterém leasingové, tj. pronajímající společnosti, pronajímají stroje, výrobní zařízení, automobily, letadla nájemci (pronajímatelem může být i přímí výrobce). Rozlišují se dvě hlavní formy leasingu – operativní a finanční.

Operativní leasing je tradiční nájemní smlouva (po skončení nájmu zůstává předmět ve vlastnictví leasingové společnosti. 

Ve finančním leasingu je nájemní smlouva nevypověditelná riziko spočívá na nájemci, do jehož vlastnictví po skončení nájmu předmět většinou za symbolickou cenu přechází

Faktoring je odkup pohledávek faktorem (faktorskou firmou), který nese riziko jejich nedobytnosti a stává se tak institucí financující podnik, který své pohledávky odprodal.

Dalšími finančními nástroji jsou futures (předkupní smlouvy) swaps (výměnné obchody na mezinárodních trzích, opce (právo nebo povinnost na koupi)

Financování běžné

Spočívá v zajišťování a vynakládání peněz na běžný provoz podniku, tj. nákup materiálů, paliva, energie, na výplatu mezd a platů, placení nájemného, daní, krátkodobých závazků atd. Financování se převážně týká oběžných aktiv.

Financování mimořádné

Např. při zakládání podniku, tj. zajištění peněz na pořízení pozemků, budou, strojů, zásob, částek na mzdy a platy než začne příliv peněž ve formě tržeb, financování při rozšiřování podniku, nákup dalšího výrobního zařízení atd.

Řízení cash flow

Cílem podnikání je zhodnocení vloženého kapitálu, k čemuž dochází především tvorbou zisku. Zisk je však účetní veličinou, nikoli skutečnými penězi. Skutečnými penězi je rozdíl mezi peněžními příjmy (cash inflows) a peněžními výdaji (cash outflows), který označujeme jako cash flow (peněžní tok). Manažeři musí kromě zhodnocení kapitál tj. dosažení zhodnocení vloženého kapitálu tj. dosažení zisku (to je dlouhodobý úkol), musí zajistit, aby podnik měl v každém okamžiku, kdy potřebuje, dostatek peněz tj. cash flow.  

To vše je příčinou rozdílů mezi náklady a peněžními výdaji a mezi výnosy a peněžními příjmy. Koncepce cash flow je důsledně založena na peněžních příjmech a výdajích a vyjadřuje tak reálné toky peněz a jejich zásoby v podniku.