Hodnocení práce

Cílem hodnocení práce je zjistit relativní rozdíly mezi pracovními činnostmi vykonávanými v podniku, setřídit je podle požadavků práce a zařadit do tarifních stupňů. Takto zpracovaná tarifní stupnice je předpokladem pro prosazení principu stejné mzdy za stejnou práci, tj. objektivně zdůvodněného a tedy spravedlivého odměňování

Mzdové formy

Účelem mzdových forem je dotvářet tarifní mzdu, resp. základní mzdu, v závislosti na pracovním výkonu a jednání. Rozlišujeme mzdové formy základní (časová mzda, úkolová mzda) a doplňkové (osobní ohodnocení, prémie, bonus, provize, odměna, účast na výsledku). Zásady pro uplatňování mzdových forem jsou polně v pravomoci zaměstnavatele a mohou být upraveny ve vnitřním mzdovém předpisu. 

Časová mzda

Slouží k odměňování manuálních činností a technickohospodářských funkcí (administrativa). Je-li mzdový tarif v Kč/hod., pak se vypočítává jako součin mzdového tarifu a skutečně odpracované doby v hodinách. Je-li mzdový tarif měsíční, pak je stanovená mzda za měsíc.

Úkolová mzda

Se používá k odměňování manuálních činností ve výrobě. Předpokládá, že jsou stanoveny normy spotřeby práce, předem určeny technologické a pracovní postupy, zajištěny předpoklady pro plynulý průběh pracovního procesu, není ohrožena bezpečnost práce a funguje kontrola jakosti práce. Úkolová mzda od kusu vychází z úkolové sazby a množství skutečně odvedených kvalitních jednotek.

Prémie

Doplňuje základní mzdovou formu, např. prémie za výkon, za úsporu nákladů aj. Má stimulovat k lepší a efektivnější práci. Je poskytována za pracovní výsledky, které jsou kvantifikovatelné, zaměstnancem ovlivnitelné a pravidelně se opakují ve skladbě pracovních úkolů.

Odměna

Je přiznávána za periodické hodnocení zaměstnance podle hodnotitelných kritérií nebo se jedná o ocenění jednorázových či mimořádných pracovních aktivit a výsledků, např. dosažení dohodnutého cíle nebo k pracovnímu výročí aj.

Účast na výsledku

Někdy se označuje také jako bonus, je podílem zaměstnanců podniku na lepším než plánovaném výsledku hospodaření. Cílem je rozšířit okruh vlastníků akcií mezi obyvatelstvem, podněcovat spolupráci mezi vlastníky, managementem a zaměstnanci a umožnit participaci na výsledcích společného úsilí. Využívá se hlavně v USA, kde stát podporuje daňově zvýhodněný způsob nabývání zaměstnaneckých akcií.

V každém byznysu může nastat situace jeho poklesu, která může velmi znepříjemnit podnikatelskou činnost, popřípadě ji i zcela zlikvidovat. Jinými slovy, každý podnikatelský subjekt se může v průběhu výkonu své činnosti dostat do různých problémů. Některé společnosti se s nimi dokáží i vypořádat samovolně, a ostatní dokonce jen prostřednictvím pomoci odborníků, jakými jsou různé firmy, které se zabývají likvidací sro. Tyto firmy patří mezi největší odborníky v dané problematice a zaručeně každému pomohou.