Financování podniku

Finanční řízení podniku (finanční management) má čtyři hlavní úkoly:

  • Opatřovat kapitál (peníze, fondy) pro běžné i mimořádné potřeby podniku a rozhodovat o jeho struktuře a změnách struktury (získat úvěr, vydat akcie nebo obligace atd.) To jsou aktivity, které se týkají strany pasiv v rozvaze (pravá strana)
  • Rozhodovat o umístění (alokaci) kapitálu (nakoupit aktiva, tj. investovat kapitál do hmotného, nehmotného nebo finančního majetku, financovat běžné činnosti podniku, vývoj nových výrobků a nových technologií, vracet vypůjčený kapitál investorům atd. Tyto činnosti se týkají převážně strany aktiv rozvahy (levá strana).
  • Rozhodovat o rozdělení zisku (reinvestovat jej, nebo vyplatit ve formě dividend, tzn. navrhovat dividendovou politiku).
  • prognózovat, pánovat, analyzovat, kontrolovat a řídit hospodářskou stránku činnosti podniku tak, aby byla zajištěna jeho finanční stabilita, kterou rozumíme schopnost podniku platit své současné splatné závazky z běžných příjmů (inkas), budoucí závazky z budoucích příjmů, potřebné investice z vytvořených fondů a neplánované výdaje z rezervních fondů, resp. možnost si na tyto úhrady bez problémů vypůjčit.

Získávání a rozdělování fondů souhrnně nazýváme financováním. U malých firem se o financování stará sám majitel, popř. hospodář nebo pokladník, u větších firem hlavní účetní a u velkých firem finanční ředitel s celým štábem finančních managerů.

Veškeré financování a finanční řízení je ovlivňováno dvěma faktory a to časem a rizikem.

Faktor času spočívá v tom, že peněžní jednotka (Kč) vyplacené nebo přijatá v různých časových okamžicích má rozdílnou hodnotu. Koruna dnešní je cennější než koruna získaná později (např. za rok), neboť tu, kterou máme dnes, můžeme investovat tak, aby nám přinesla úrok (zisk).

Početní postup, kterým zjišťujeme budoucí hodnotu peněz, nazýváme  úrokováním. To známe z úrokování vkladů, které máme např. v bance. Úrokování může být  jednoduché nebo složité.

Při jednoduchém úrokování se úročí jen původní částka (vklad, jistina) a úrok se každoročně vybírá. Např. jistina 1000 Kč a úroková míra 10% ročně při jednoduchém úrokování přináší majiteli vkladu každoročně úrok 100 Kč.

Při složitém úrokování se spolu s jistinou úročí úrok. Při výše uvedené jistině a úrokové míře první rok přinese majiteli jistiny úrok 100Kč a jistina se zvětší na 1100 Kč. Druhý rok se již úročí 1100 Kč a majiteli jistiny přináší úrok 110 Kč a jistina se zvětší na 1210 Kč. Třetí rok přináší jistina úrok již 121 Kč. atd.

Faktor rizika spočívá v tom, že ten kdo rozhoduje, tj. vybírá jednu z možných variant, si není jist výsledky těchto variant, neboť obvykle varianta s větším rizikem přináší i větší zisk a varianta s menším rizikem přináší menší zisk. Přitom riziko představuje nebezpečí, že očekávané výnosy nebudou získány, nebo investovaný kapitál bude zcela ztracen. Riziko vzniká z vnějších jako jsou přírodní katastrofy, hospodářské krize, inflace, nebo z vnitřních příčin samotného podniku, jako je chybný odhad poptávky, popř. chybné zaměření na investice. Riziko ztráty vynaložených prostředků se snižuje jejich rozložením na více akcí (vytvářením tzv. portfolia), diverzifikací výrobního programu (neúspěch jednoho výrobku je vyrovnán úspěchem výrobků jiných), vytvářením rezervních fondů, pojištěním apod. Platí čím vyšší je riziko, tím vyšší je i požadovaný výnos.

Všeobecná pravidla pro finanční rozhodování, kterými se investoři a finanční manažeři řídí:

  • při stejném riziku se preferuje vždy větší výnos před výnosem menším
  • za větší riziko se požaduje větší výnos
  • preferují se peníze obdržené dříve před stejnou částkou peněz obdrženou později

Finanční rozhodnutí mohou být taktická nebo strategická. Taktická rozhodnutí jsou taková, která obvykle vyžadují malé peněžní částky a jinak nemění dosavadní činnost podniku. Je to např. nákup stroje, pořízení větších zásob, zdokonalení výrobku atd. Chybné taktické rozhodnutí obvykle podnik nijak neohrozí. Jeho výsledky lze většinou přesně propočítat. Strategická rozhodnutí jsou taková, která vyžadují velké čustky peněz a která přinášejí velké změny v činnosti podniku. Očekávaným výsledkem je velká změna v zisku, která je však spojena s velkými rizikem. Chybné strategické rozhodnutí přináší velké ztráty a někdy přivede podnik i k bankrotu.